หลักฐานประกอบการขอรับประโยชน์ทดแทน : SIAMHRM.COM

หลักฐานประกอบการขอรับประโยชน์ทดแทน


สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี(กรณีขอรับเงินทางธนาคาร)

   หลักฐานประกอบการขอรับประโยชน์ทดแทน

กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
- แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย (สปส.2-01/1)
- ใบเสร็จรับเงิน (กรณีขอรับค่ารักษาและกรณีขอรับค่าอวัยวะเทียม/อุปกรณ์)
- ใบรับรองแพทย์ (กรณีขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้ ให้แพทย์ระบุวันหยุดงาน และกรณีขอรับค่าอวัยวะเทียม/อุปกรณ์ฯ ให้แพทย์ระบุประเภทอวัยวะเทียม/อุปกรณ์ฯที่ใช้ด้วย)
- หนังสือรับรองของนายจ้าง (กรณีขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้)
- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี (กรณีขอรับเงินทางธนาคาร)

 กรณีคลอดบุตร
- แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร (สปส.2-01/2)
- สำเนาสูติบัตรของบุตร (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย)
- สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีภริยาผู้ประกันตนคลอดบุตร) หากไม่มีทะเบียนสมรส ให้แนบหนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรส
- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี(กรณีขอรับเงินทางธนาคาร)

 กรณีทุพพลภาพ
- แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ (สปส.2-01/3)
- ใบเสร็จรับเงิน (กรณีขอรับค่าอวัยวะเทียม/อุปกรณ์)
- ใบรับรองแพทย์ (กรณีขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้ และกรณีขอรับค่าอวัยวะเทียม/อุปกรณ์ฯ ให้แพทย์ระบุประเภทอวัยวะเทียม/อุปกรณ์ฯที่ใช้
- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี(กรณีขอรับเงินทางธนาคาร)

 กรณีตาย
  การขอรับค่าทำศพ
- แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีตาย (สปส.2-01/4)
- สำเนามรณบัตร
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการศพ
- หลักฐานจากฌาปนสถานหรือมัสยิดที่แสดงว่าเป็นผู้จัดการศพ
- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี(กรณีขอรับเงินทางธนาคาร)

 กรณีขอรับเงินสงเคราะห์
- แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีตาย (สปส.2-01/4)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์
- สำเนาทะเบียนสมรสของผู้ประกันตนและของบิดามารดา (ถ้ามี) พร้อมสำเนา
- สำเนาสูติบัตรของบุตร หรือสำเนาทะเบียนบ้านของบุตร กรณีบุตรไม่มีสูติบัตร

 กรณีสงเคราะห์บุตร
- แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร (สปส. 2-01/5)
- สำเนาทะเบียนสมรส หรือ สำเนาทะเบียนหย่าของผู้ประกันตน (กรณีจดทะเบียนหย่า)
- สำเนาสูติบัตรของบุตร
- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี(กรณีขอรับเงินทางธนาคาร)

 กรณีชราภาพ
- แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ (สปส. 2-01/6)
- สำเนาทะเบียนบ้าน ของทายาทผู้มีสิทธิ(กรณีผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ ถึงแก่ความตาย)
- สำเนามรณบัตร (กรณีผู้รับประโยชน์ทดแทน กรณีชราภาพถึงแก่ความตาย)

 

 


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM