ขั้นตอนการวิเคราะห์ Job Competency :ขั้นตอนที่ 5 การสรุป Competency ขั้นสุดท้าย : SIAMHRM.COM

ขั้นตอนการวิเคราะห์ Job Competency :ขั้นตอนที่ 5 การสรุป Competency ขั้นสุดท้ายขั้นตอนที่ 5  การสรุป Competency ขั้นสุดท้าย
 
 
        เมื่อนำเอา Competency  Model ไปผ่านกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้ปรับปรุง Competency  ที่ได้มา อาจจะมีการตัด Competency บางตัวออก เช่น  “การประนีประนอม” เนื่องจากผลการสำรวจได้คะแนนน้อยกว่า 3  หรือ อาจมีการเพิ่มเติม Competency บางตัว  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลข้อเท็จจริงที่ได้จากการตรวจสอบความถูกต้องตามวิธีการต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
 
ดังนั้น Competency  Model ของตำแหน่ง HR Manager จึงจะมีดังนี้
 
 
Competencies
 
 
พฤติกรรมหลัก
การให้คำปรึกษา (Counseling)
 
        -  ลักษณะการรับฟังผู้อื่น
        -  การกระตุ้นให้ผู้อื่นคิดแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง
        -  การติดตามผลการให้คำปรึกษา
 
การประสานงาน (Coordination)
 
        -  การเตรียมการเพื่อการสื่อสารกับบุคคลอื่น
        -  การรับฟังและสอบถามความคิดเห็นของผู้อื่น
        -  การตรวจสอบความเข้าใจของผู้อื่น
 
มนุษยสัมพันธ์ (Human  Relations)
 
        -  การเริ่มต้นรักษาสัมพันธ์กับผู้อื่น
        -  การรักษาสัมพันธภาพ
        -  การให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
 
การวางแผนกลยุทธ์  (Strategic  Planing)
 
        -  การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งภายในและ
           ภายนอก
        -  การกำหนดทางเลือกเชิงกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและ
           ระยะยาว
        -  การเชื่อมโยงสู่แผนกลยุทธ์ขององค์การ
 
การควบคุมอารมณ์  (Emotional  Control)
 
        -  การควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์ที่ตึงเครียด
        -  การรองรับอารมณ์จากผู้อื่น
        -  การตัดสินใจในกรณีที่มีข้อพิพาทอันเนื่องจาก
           อารมณ์
 
ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์  (HR  Knowledge)
        -  มีความรู้และประสบการณ์ด้าน HR ในด้านต่างๆ
        -  การพัฒนาความรู้ด้าน HR
        -  สามารถเชื่อมโยงงาน HR สู่งานอื่นๆในองค์กรได้
 
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ (Business Knowledge)
 
        -  เข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจ สินค้าและบริการ
        -  มีความรู้เกี่ยวกับงานในส่วนต่างๆขององค์กร
 
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์  (Computer  Literacy)
        -  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสารได้
        -  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการนำเสนอได้
        -  เข้าใจการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
 
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ (English Skills)
        -  สามารถเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
        -  สามารถพูดภาษาอังกฤษได้
        -  สามารถฟังและเข้าใจการสื่อสารด้วย ภาษาอังกฤษ
          ได้เป็นอย่างดี
 

 


ข้อมูลอ้างอิง : มารู้จัก  Compentency  กันเถอะ
 
โดย : คุณณรงค์วิทย์ แสนทอง

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM