ขั้นตอนการวิเคราะห์ Job Competency :ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ Competency เบื้องต้น : SIAMHRM.COM

ขั้นตอนการวิเคราะห์ Job Competency :ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ Competency เบื้องต้นขั้นตอนที่ 3  วิเคราะห์ Competency เบื้องต้น
 
 
       เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหา  Competency เบื้องต้น  โดยวิธีการวิเคราะห์เพื่อแปลงข้อมูลให้เป็น Competency นั้นสามารถทำได้ 2 แบบ ดังนี้
 
แบบที่ 1  แทรก Competencies  ลงในข้อมูล (ข้อมูลก่อนการวิเคราะห์)
 
        ผมรับผิดชอบงานทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ “คน”  ทุกวันต้องเจอและแก้ปัญหาคน ต้องให้คำปรึกษาหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องของคน งานในตำแหน่งนี้ทะเลาะกับใครไม่ได้เลย  เพราะเราต้องติดต่อกับคนทุกระดับทุกหน่วยงาน  ทั้งในแง่ของการให้คำปรึกษา ขอความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆ บางครั้งเราต้องอาศัยความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเข้าช่วยถึงจะสามารถแก้ไขหรือคลี่คลายปัญหาบางอย่างลงได้
 
        สำหรับงานอีกด้าน ที่ผมต้องรับผิดชอบคือต้องแสวงหาแนวทางต่างๆในการพัฒนาคน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาคนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 
        ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆ คือการรองรับอารมณ์ของคนรอบด้านทั้งเจ้านาย เพื่อนร่วมงาน และพนักงาน เราต้องทำงานอยู่ตรงกลางคอยประสานผลประโยชน์ให้กับคนทุกกลุ่ม  จะเอนเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งมากไม่ได้
 
(ข้อมูลหลังจากการวิเคราะห์)
 
        ผมรับผิดชอบงานทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ “คน” ทุกวันต้องเจอและแก้ปัญหาคน ต้องให้คำปรึกษาหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องของคน (การให้คำปรึกษา)  งานในตำแหน่งนี้ทะเลาะกับใครไม่ได้เลยเพราะต้องติดต่อกับคนทุกระดับทุกหน่วยงาน  ทั้งในแง่ของการให้คำปรึกษา ขอความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆ (การประสานงาน)  บางครั้งเราต้องอาศัยความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเข้าช่วยถึงจะสามารถแก้ไขหรือคลี่คลายปัญหาบางอย่างลงได้ (มนุษยสัมพันธ์)
 
        สำหรับงานอีกด้านหนึ่ง ที่ผมต้องรับผิดชอบ คือต้องแสวงหาแนวทางต่างๆในการพัฒนาคน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป  ต้องกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาคนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว(การวางแผนกลยุทธ์)
 
        ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆ คือการรองรับอารมณ์ของคนรอบด้านทั้งเจ้านาย เพื่อนร่วมงาน  และพนักงาน  (การควบคุมอารมณ์)  เราต้องทำงานอยู่ตรงกลาง  คอยประสานผลประโยชน์ให้กับคนทุกกลุ่มจะเอนเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งมากไม่ได้ ( การประนีประนอม)
 
 
 
 
แบบที่ 2  กำหนด  Competencies  ก่อนแล้วหาข้อมูลสนับสนุน (ข้อมูลก่อนการวิเคราะห์)
 
        ผมรับผิดชอบงานทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ “คน”  ทุกวันต้องเจอและแก้ปัญหาคน ต้องให้คำปรึกษาหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องของคน งานในตำแหน่งนี้ทะเลาะกับใครไม่ได้เลย  เพราะเราต้องติดต่อกับคนทุกระดับทุกหน่วยงาน  ทั้งในแง่ของการให้คำปรึกษา ขอความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆ บางครั้งเราต้องอาศัยความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเข้าช่วยถึงจะสามารถแก้ไขหรือคลี่คลายปัญหาบางอย่างลงได้
 
        สำหรับงานอีกด้าน ที่ผมต้องรับผิดชอบคือต้องแสวงหาแนวทางต่างๆในการพัฒนาคน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาคนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 
        ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆ คือการรองรับอารมณ์ของคนรอบด้านทั้งเจ้านาย เพื่อนร่วมงาน และพนักงาน เราต้องทำงานอยู่ตรงกลางคอยประสานผลประโยชน์ให้กับคนทุกกลุ่ม  จะเอนเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งมากไม่ได้
 
 
(ข้อมูลหลังการวิเคราะห์)
 
 
Competencies
 
 
ข้อมูลหรือหลักฐานสนับสนุน
การให้คำปรึกษา  (Counseling)
  · ผมรับผิดชอบงานทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ “คน”  ทุกวันต้องเจอและแก้ไขปัญหาคน ต้องให้คำปรึกษาหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องของคน
  ·  ต้องติดต่อกับคนทุกระดับทุกหน่วยงาน ทั้งในแง่ของการให้คำปรึกษา ....
 
การประสานงาน  (Coordination)
  ·   ต้องติดต่อกับคนทุกระดับทุกหน่วยงาน ทั้งในแง่ของการให้คำปรึกษา  ขอความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆ
 
มนุษยสัมพันธ์  (Human  Relations)
  ·  บางครั้งเราต้องอาศัยความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเข้าช่วยถึงจะสามารถแก้ไขหรือคลี่คลายปัญหาบางอย่างลงได้
 
การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic  Planning)
  ·  ต้องกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาคนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 
การควบคุมอารมณ์  (Emotion Comtrol)
  ·  การรองรับอารมณ์ของคนรอบข้างทั้งเจ้านาย เพื่อร่วมงาน  และพนักงาน
 
การประนีประนอม (Compromising)
  ·  เราต้องทำงานอยู่ตรงกลาง คอยประสานผลประโยชน์ให้กับคนทุกกลุ่ม  จะเอนเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งมากไม่ได้
 
 
 
 
 
ตัวอย่างการเขียน Competency Model
 
 
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
 
การให้คำปรึกษา (Counseling)
            ผู้จัดการฝ่าย HR ที่ประสบความสำเร็จเป็นคนที่พนักงานทุกระดับทั้งองค์การสามารถเดินเข้ามาหาเพื่อขอคำปรึกษาในทุกเรื่องได้ เป็นนักฟังที่ดี เข้าใจและมีจิตวิทยาในการฟัง พูด และให้คำแนะนำผู้อื่น ให้เขาสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตัวของเอาเอง (Help to help themselves)
 
การประสานงาน (Coordination)
            ผู้จัดการฝ่าย HR ที่ประสบความสำเร็จจะต้องสามารถประสานงานในเรื่องต่างๆ กับบุคคลทั้งภายนอกและภายในอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ทั้งศาสตร์และศิลปะในการประสานงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการและได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานเป็นอย่างดี
 
มนุษยสัมพันธ์ (Human Relations)
            ผู้จัดการฝ่าย HR ที่ประสบความสำเร็จจะต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลทุกประเภท ทุกระดับในองค์การ และบุคคลภายนอก สามารถเริ่มสร้างความคุ้นเคย พัฒนาและรักษาระดับความสัมพันธ์ส่วนบุคคลได้อย่างต่อเนื่อง
 
การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)
            ผู้จัดการฝ่าย HR ที่ประสบความสำเร็จจะต้องสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกได้ กำหนดทางเลือกในการบริหารบุคลากรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การทั้งระยะสั้นและระยะยาวได้
 
การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)
            ผู้จัดการฝ่าย HR  ที่ประสบความสำเร็จจะต้องสามารถควบคุมอารมณ์ได้ทุกสถานการณ์ และต้องมีความอดทนอดกลั้นต่อการยั่วยุของบุคคลต่างๆ ได้ดี และต้องรักษาความเป็นกลางด้วยการมีสติอยู่ตลอดเวลา ไม่เอนเอียงไปด้านด้านหนึ่งเพราะอารมณ์ ต้องตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลข้อเท็จจริง
 
การประนีประนอม (Compromising)
             ผู้จัดการฝ่าย HR  ที่ประสบความสำเร็จจะต้องสามารถประสานผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มในองค์การได้ โดยต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ ข้อจำกัด และจุดยืนของแต่ละกลุ่ม แล้วนำมาคิดหาเทคนิค วิธีการที่จะช่วยให้คนทุกกลุ่มเป็นผู้ชนะ (Win-Win Approach) หรือหาข้อสรุปในลักษณะที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้
 
            นอกจาก Competency ดังกล่าวแล้ว ผู้จัดการฝ่าย HR   จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับลักษณะของธุรกิจนั้นๆ ดัวย ไม่ว่าจะเป็นลักษณะการดำเนินธุรกิจ การจัดโครงสร้างองค์การ ลักษณะงานของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงสินค้าและบริการของธุรกิจนั้นๆด้วย
 
             นอกจากนี้ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่าย HR   นี้จำเป็นต้องมีทักษะในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพราะต้องใช้ซอฟแวร์ ต้องติดต่อสื่อสารผ่านระบบอิเลคทรอนิคส์ต่างๆ ขององค์การ เราจะต้องกำหนด Competency ที่เป็นทักษะเฉพาะตำแหน่งเพิ่มเติม เช่น
 
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR Knowledge)
             ผู้จัดการฝ่าย HR   ที่ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในทุกด้าน ทั้งด้านการวางแผนกำลังคน การสรรหาว่าจ้าง การบริหารระบบผลตอบแทน การพัฒนาและฝึกอบรม การบริหารระบบพนักงานสัมพันธ์ รวมถึงต้องมีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคลากร
 
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ (Business Knowledge)
            ผู้จัดการฝ่าย HR  ที่ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องเข้าใจในลักษณะของการดำเนินธุรกิจตัวสินค้าและบริการ รวมถึงการเข้าใจการจัดโครงสร้างการบริหารของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์การ และต้องสามารถสร้างระบบในการติดตามความเคลื่อนไหวของส่วนต่างๆ ขององค์การได้ตลอดเวลา
 
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Literacy)
            ผู้จัดการฝ่าย HR   ที่ประสบความสำเร็จสามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดทำรายงานนำเสนอและติดต่อสื่อสารทั้งภายนอกและภายในองค์การได้เป็นอย่างดี
 
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ (English Skills)
           ผู้จัดการฝ่าย HR  ที่ประสบความสำเร็จต้องสามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี เพราะให้สามารถติดต่อ ค้นคว้าหาข้อมูล การร่วมประชุม การสัมมนาที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
 

 
ข้อมูลอ้างอิง : มารู้จัก  Compentency  กันเถอะ
 
โดย : คุณณรงค์วิทย์ แสนทอง
 
 
 
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM