เรื่อง ประกันสังคมสั่งจ่ายเงินทดแทนกรณีว่างงานกว่า 60 ล้านบาท : SIAMHRM.COM

เรื่อง ประกันสังคมสั่งจ่ายเงินทดแทนกรณีว่างงานกว่า 60 ล้านบาท


รายละเอียด 80/2548

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) สั่งจ่ายเงินทดแทนกรณีว่างงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2548 โดยโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประกันตนผ่าน 6 ธนาคาร เม็ดเงินกว่า 60 ล้านบาท

 
นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้เปิดเผยถึงการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2548 ว่า

 
“สปส. ได้สั่งจ่ายเงินทดแทนให้กับผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2548 โดยโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประกันตนผ่านธนาคาร 6 ธนาคารได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ,ธนาคารกสิกรไทย ,ธนาคารกรุงไทย , ธนาคารทหารไทย ,ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว”

 
ผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 20,314 ราย ยอดเงินที่สั่งจ่ายทั้งสิ้น 60,867,285.25 บาท แยกจ่ายผ่านธนาคารกรุงเทพ จำนวน 6,239 ราย เป็นเงิน 19,123,925.70 บาท ,ธนาคารกสิกรไทย จำนวน 3,063 ราย เป็นเงิน 9,880,167.40 บาท ,ธนาคารกรุงไทย จำนวน 3,970 ราย เป็นเงิน 9,985,395.20 บาท ,ธนาคารทหารไทย จำนวน 841 ราย จำนวน 2,344,095.20 บาท ,ธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวน 4,191 ราย เป็นเงิน 13,469,663.30 บาท และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำนวน 2,010 ราย เป็นเงิน 6,064,038.45 บาท

 
ปัจจุบันผู้ประกันตนว่างงานมีจำนวน 436,601 ราย (ณ เดือนพฤษภาคม 2548) ผู้ประกันตนที่ได้รับเงินทดแทนกรณีดังกล่าว ต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน โดยผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบกรณีว่างงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนการว่างงาน และจะต้องขึ้นทะเบียนหางานพร้อมกรอกแบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทนที่สำนักจัดหางานของรัฐทั่วประเทศ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ว่างงาน หากล่าช้าประโยชน์ทดแทนที่ได้รับจะลดลง

 
การจ่ายเงินทดแทนระหว่างว่างงาน กรณีถูกเลิกจ้าง ได้รับเงินทดแทนระหว่างว่างงานร้อยละ 50 ของค่าจ้างครั้งละไม่เกิน 180 วันใน 1 ปี กรณีที่ลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง ได้รับเงินทดแทนร้อยละ 30 ของค่าจ้างครั้งละไม่เกิน 90 วัน โดย สปส.จะจ่ายเงินทดแทนโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน

 
เลขาธิการฯ กล่าวเพิ่มว่า “วัตถุประสงค์ของการประกันสังคมกรณีว่างงาน เพื่อช่วยเหลือลูกจ้างผู้ประกันตนที่ว่างงานให้มีงานทำและไม่ขาดรายได้ในระหว่างรองานใหม่ หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคม และสำนักจัดหางานของรัฐทุกแห่ง หรือโทร .สายด่วน 1506 ได้ทุกวัน

 
..................................................
ศูนย์สารนิเทศ โทรศัพท์ /โทรสาร 0-2956-2534 www.sso.go.thศูนย์สารนิเทศ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2956-2534 www.sso.go.th


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM