ลูกจ้างมาเซ็นชื่อในสมุดลงเวลาแล้วกลับไปโดยไม่ได้ปฏิบัติงานใดๆ : SIAMHRM.COM

ลูกจ้างมาเซ็นชื่อในสมุดลงเวลาแล้วกลับไปโดยไม่ได้ปฏิบัติงานใดๆการที่ลูกจ้างมาเซ็นชื่อในสมุดลงเวลาแล้วกลับไปโดยไม่ได้ปฏิบัติงานใดๆ ให้แก่นายจ้าง ถือว่าลูกจ้างขาดงานในวันนั้นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เมื่อลูกจ้างได้ขาดงานก่อนหน้าวันดังกล่าวแล้ว 2 วัน โดยมิได้ลาตามระเบียบและไม่ปรากฏว่ามีเหตุจำเป็น ต้องถือว่าลูกจ้างดังกล่าวละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 3 วันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
 
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 1110/2537

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM