กำหนดข้อความอันผิดไปจากกฎหมายไว้ในสัญญา : SIAMHRM.COM

กำหนดข้อความอันผิดไปจากกฎหมายไว้ในสัญญาแม้สัญญาจ้างมีข้อความว่า ให้สิทธิผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างได้โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าตอบแทน แต่ข้อสัญญาดังกล่าวเป็นข้อสัญญาที่ผิดแผกแตกต่างไปจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่กำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างเมื่อเลิกจ้าง ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่มีวัตถุประสงค์ในอันที่จะก่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อลูกจ้างอันเป็นกฎหมายที่เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน จึงไม่อาจบังคับแก่ข้อตกลงในเรื่องการจ่ายค่าชดเชยได้
 
 
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 2499/2537

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM