การผิดนัดการจ่ายค่าชดเชย : SIAMHRM.COM

การผิดนัดการจ่ายค่าชดเชยค่าชดเชยเป็นเงินที่นายจ้างต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างเมื่อเลิกจ้าง นายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างต้องถือว่าผิดนัด นับตั้งแต่วันเลิกจ้างเป็นต้นไป และต้องใช้ดอกเบี้ยตามกฎหมาย
 
 
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 2476/2537

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM