การคำนวณค่าชดเชยเมื่อนายจ้างสั่งหยุดงาน : SIAMHRM.COM

การคำนวณค่าชดเชยเมื่อนายจ้างสั่งหยุดงานนายจ้างได้บอกเลิกจ้าง (ซึ่งได้รับเงินทุกวันสิ้นเดือน) โดยให้หยุดทำงานตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2542 นายจ้างจึงมีหน้าที่จ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างถึงเพียงวันที่ 20 มกราคม 2542 เท่านั้น หากนายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างแรงานโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าให้ชอบด้วยกฎหมายก็มีผลทำให้นายจ้างต้องรับผิดจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ลูกจ้างเท่ากับค่าจ้างจนถึงวันที่ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2542 ส่วนการนับระยะเวลาทำงานของลูกจ้างเพื่อคำนวณค่าชดเชยจะสิ้นสุดลงในวันที่ 20 มกราคม 2542 มิใช่นับถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2542 แต่อย่างใด
 
 
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 1961/2543

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM