ตัวชี้วัดความยากจน : SIAMHRM.COM

ตัวชี้วัดความยากจน
ตาราง แสดงคนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าคนละ 20,000 บาท / ปี (ครัวเรือน) ภาคตะวันตก จำแนกเป็นรายจังหวัด

จังหวัด

ผลการสำรวจระดับครัวเรือน ( จปฐ 1 )

ผลการสำรวจระดับครัวเรือน ( จปฐ 1 )

จำนวนที่สำรวจทั้งหมด

ไม่ผ่านเกณฑ์

ผ่านเกณฑ์

เทียบเป้าหมาย

จำนวนที่สำรวจ

ทั้งหมด

ไม่บรรลุเป้าหมาย

บรรลุเป้าหมาย

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

เป้า %

ผล

จำนวน (หมู่)

ร้อยละ

จำนวน (หมู่)

ร้อยละ

กาญจนบุรี

90,421

4,622

5.1

85,799

94.9

70

ผ่าน

872

40

4.6

832

95.4

นครปฐม

94,348

5

0

94,343

100.0

70

ผ่าน

865

-

0

865

100

ประจวบคีรีขันธ์

54,229

13,618

25.1

40,611

74.9

70

ผ่าน

403

157

39.0

246

61.0

เพชรบุรี

57,911

55

0.1

57,856

99.9

70

ผ่าน

594

1

0.2

593

99.8

ราชบุรี

96,233

8,447

8.8

87,786

91.2

70

ผ่าน

839

73

8.7

766

91.3

สมุทรสงคราม

24,558

20

0.1

24,538

99.9

70

ผ่าน

270

-

0.0

270

100

สมุทรสาคร

37,114

218

0.6

36,896

99.4

70

ผ่าน

246

1

0.4

245

99.6

สุพรรณบุรี

128,606

12,407

9.6

116,199

90.4

70

ผ่าน

963

129

13.4

834

86.6

ที่มา : กรมพัฒนาชุมชน


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM