เรื่อง สปส. จ่ายเงินทดแทนกรณีว่างงาน กว่า 65 ล้านบาท : SIAMHRM.COM

เรื่อง สปส. จ่ายเงินทดแทนกรณีว่างงาน กว่า 65 ล้านบาท


รายละเอียด 57/2548

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) สั่งจ่ายเงินทดแทนกรณีว่างงาน ประจำเดือนมีนาคม 2548 โดยโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประกันตนผ่าน 6 ธนาคาร ยอดเงินทั้งสิ้นกว่า 65 ล้านบาท
นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้เปิดเผยถึงการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนให้ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ประจำเดือนมีนาคม 2548 โดย สปส. ได้จ่ายเงินทดแทนดังกล่าวเข้าบัญชีผู้ประกันตนผ่านธนาคาร 6 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, กสิกรไทย ,กรุงไทย ทหารไทย ,ไทยพาณิชย์ และกรุงศรีอยุธยา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีดังกล่าว มีจำนวนทั้งสิ้น 22,047 ราย ยอดเงินที่ สั่งจ่ายทั้งสิ้น 65,899,110.63 บาท แยกเป็นจ่ายผ่านธนาคารกรุงเทพ จำนวน 6,806 ราย เป็นเงิน 20,238,128.15 บาท ,ธนาคารกสิกรไทย จำนวน 3,679 ราย เป็นเงิน 12,220,310.20 บาท ธนาคารกรุงไทย จำนวน 3,850 ราย เป็นเงิน 10,250,482 บาท , ธนาคารทหารไทย จำนวน 1,006 ราย เป็นเงิน 2,531,842.10 บาท ,ธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวน 4,500 ราย เป็นเงิน 13,908,799.10 บาท และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำนวน 2,206 ราย เป็นเงิน 6,749,549.08 บาท
“ผู้ประกันตนที่ได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงาน ต้องเป็นผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบกรณีว่างงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนการว่างงาน โดยกรณีถูกเลิกจ้างได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วันในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง และกรณีลาออกได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วันในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้าง ซึ่งเงินทดแทนการขาดรายได้จะจ่ายเป็นงวดเดือนโดยโอนผ่านบัญชีธนาคารดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ประกันตนต้องแจ้งขึ้นทะเบียนหางานและยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทนที่สำนักงานจัดหางานของรัฐ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน เพื่อจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามอัตราและระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด” เลขาธิการกล่าวในตอนท้าย
 
ศูนย์สารนิเทศ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2956-2534 ww.sso.go.th


ศูนย์สารนิเทศ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2956-2534 www.sso.go.th


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM