เรื่อง สปส. ระดมความเห็นแก้ไข พ.ร.บ. ประกันสังคม : SIAMHRM.COM

เรื่อง สปส. ระดมความเห็นแก้ไข พ.ร.บ. ประกันสังคม


รายละเอียด 62/2548

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดกว้างชวนลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนทั่วประเทศร่วมประชาพิจารณ์การแก้ไขกฎหมายประกันสังคม โดยส่งความคิดเห็นได้ภายในวันที่ 23 พฤษภาคมนี้
นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ชี้แจงถึงกรณีที่กลุ่มองค์กรแรงงานต่าง ๆ ได้แสดงความห่วงใยและเป็นกังวลต่อการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับแก้ไขใหม่ไปยังรัฐบาล โดยไม่ผ่านการทำประชาพิจารณ์และไม่มีใครได้เห็นร่างฉบับดังกล่าวนั้น
ขณะนี้ สปส.อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนให้มีการประชาพิจารณ์ ไม่ได้รีบเร่งเสนอไปยังรัฐบาลตามที่เป็นข่าว ทั้งนี้เพื่อให้พระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับแก้ไขที่มีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกันตนมากที่สุด โดย สปส.ได้เปิดกว้างให้นายจ้าง ลูกจ้างผู้ประกันตน และประชาชนทั่วประเทศ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ทุกช่องทาง ได้แก่ ส่งเป็นจดหมายมาที่ กองนิติการ สำนักงานประกันสังคม เลขที่ 88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือทางโทรสาร 0-2956-2534 ,0-2525-2887 ,0-2525-1897 หรือทางเว็บไซต์ www.sso.go.th / ที่อีเมล์ info@sso.go.th หรือโทร.สายด่วน 1506 ได้ทุกวัน สะดวกช่องทางการสื่อสารใดสามารถส่งข้อเสนอแนะได้ทันทีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
“ทุกความคิดเห็นที่ส่งเข้ามา สปส. จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไข เพื่อให้พระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับแก้ไข เอื้อประโยชน์กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้แสดงความเห็นของท่านมาตามช่องทางดังกล่าวข้างต้นได้ ภายในวันที่ 23 พฤษภาคมนี้” เลขาธิการกล่าวในตอนท้าย
 
ศูนย์สารนิเทศ โทรศัพท์ /โทรสาร 0-2956-3534 www.sso.go.thศูนย์สารนิเทศ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2956-2534 www.sso.go.th


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM