เรื่อง สปส. จับมือไปรษณีย์เปิดให้บริการรับ-จ่ายเงินกองทุนฯ ทั่วประเทศ : SIAMHRM.COM

เรื่อง สปส. จับมือไปรษณีย์เปิดให้บริการรับ-จ่ายเงินกองทุนฯ ทั่วประเทศ


รายละเอียด 63/2548

สำนักงานประกันสังคม(สปส.) และบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือให้บริการรับเงินสมทบและจ่ายประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมผ่านไปรษณีย์ทั่วประเทศ พร้อมให้บริการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2548 เป็นต้นไป
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2548 นายสรอรรถ กลิ่นประทุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เปิดเผยถึงการลงนามบันทึกความร่วมมือดำเนินโครงการรับและจ่ายเงินกองทุนประกันสังคมผ่านไปรษณีย์ ระหว่าง สำนักงานประกันสังคม และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด นับเป็นอีกก้าวหนึ่งในการพัฒนาการให้บริการของสำนักงานประกันสังคม ซึ่งจะทำให้นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนและผู้ใช้บริการทุกคนได้รับความสะดวก และมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น
สปส. คำนึงถึงการให้บริการที่เป็นเลิศ จึงได้นำระบบ E-Government มาใช้ในการบริหารงานตามนโยบายรัฐบาล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการสื่อสารในการให้บริการ และเป็นการเพิ่มช่องทางในการชำระเงินสมทบหรือขอรับประโยชน์ทดแทนแก่นายจ้าง ลูกจ้างผู้ประกันตน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในการใช้ศักยภาพที่มีอยู่และระบบจัดส่งที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับองค์กร โดยบริษัทฯ ได้แสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการรับและจ่ายเงินกองทุนประกันสังคมผ่านไปรษณีย์ ซึ่งปัจจุบันมีที่ทำการไปรษณีย์กว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศ
ขณะนี้ สปส. ได้จัดตั้งคณะทำงานพัฒนาด้านเทคนิคในการรับ-จ่ายเงินกองทุนผ่านไปรษณีย์ เพื่อศึกษาและพิจารณาการพัฒนาด้านเทคนิค ข้อกำหนดที่เหมาะสมต่อการดำเนินการใช้บริการรับ-จ่ายเงินกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แบ่งการทำงานออกเป็น 3 ระยะ โดยระยะแรก ตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2548 ได้มีการศึกษาดูงานของทั้ง 2 ฝ่ายเพื่อกำหนดขั้นตอนการทำงานให้เป็นไปตามที่ สปส. กำหนด ระยะที่ 2 ภายในเดือนมิถุนายน 2548 ร่วมกำหนดไปรษณีย์สาขาที่จะเริ่มดำเนินการในช่วงแรก และระยะที่ 3 คณะทำงานจะประเมินผลการดำเนินงานและพิจารณาขยายผลทั่วประเทศ โดยนำระบบอิเล็คทรอนิกส์ที่เชื่อมโยงข้อมูลทางการเงิน (FEDI หรือ Financial Electronics Data Interchange) หรือระบบอื่นที่มีความเหมาะสมเข้ามาสนับสนุนตามความจำเป็น
“เป้าหมายสำคัญของการร่วมมือกันครั้งนี้ เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้างผู้ประกันตนได้รับความสะดวกและประโยชน์สูงสุด ซึ่งคาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2548 เป็นต้นไป” นายสรอรรถกล่าวในที่สุด

 
ศูนย์สารนิเทศ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2956-2534 www.sso.go.th
ศูนย์สารนิเทศ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2956-2534 www.sso.go.th


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM