สถิติข้อมูลแรงงานไทย : SIAMHRM.COM

สถิติข้อมูลแรงงานไทยแรงงาน
เครื่องชี้วัด 2542 2543 2544 2545
         
1. อัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงาน 72.2 72.7 74.1 73.5
ชาย 80.3 80.6 81.8 81.5
หญิง 64.2 64.9 66.6 65.6
2. อัตราการว่างงาน        
รวม 3.0 2.4 2.1 1.8
ชาย 3.0 2.4 2.3 1.8
หญิง 2.9 2.3 1.9 1.7
3. การจ้างงานในภาคการผลิต 1/ (%)        
เกษตรกรรม 48.4 48.7 46.6 46.2
อุตสาหกรรม 18.4 19.1 19.5 21.1
บริการ 33.2 32.2 33.9 32.7
4. การทำงานของหญิง        
ในภาคเกษตร 54.9 54.6 54.5 53.6
นอกภาคเกษตร 45.1 45.4 45.5 46.4
5. ตลาดแรงงาน        
ในระบบ 26.7 28.1 27.5 27.9
นอกระบบ 73.3 71.9 72.5 72.1
1/ เกษตรกรรม ได้แก่ เกษตรกรรม การป่าไม้ การล่าสัตว์ และการประมง        
อุตสาหกรรม ได้แก่ การขุดแร่โลหะ และอโลหะ อุตสาหกรรม หัตถกรรม        
การก่อสร้าง ซ่อม และรื้อถอนทำลาย การสาธารณูปโภค        
และการสาธารณสุข        
บริการ ได้แก่ พาณิชยกรรม การขนส่ง คลังสินค้า และการคมนาคม บริการ        
ที่มา: สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2542, 2543, 2544, 2545 (สิงหาคม)        
6. การรับงานมาทำที่บ้าน        
จำนวนผู้รับงานมาทำที่บ้าน 311,790 - - 592,235
ผลิตภัณฑ์ในสาขาการผลิตที่มีการรับงานมาทำที่บ้าน       77.3
ผลิตเครื่องแต่งกายและสิ่งทอ - - - 43.7
ผลิตภัณฑ์จากไม้และกระดาษ - - - 7.2
เครื่องประดับเพชรพลอย - - - 6.0
ผลิตภัณฑ์ยาสูบและหนัง - - - 4.5
ผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่ม - - - 3.5
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ - - - 1.0
เคมี ยาง และพลาสติก - - - 0.9
โลหะขั้นมูลฐานและโลหะประดิษฐ์ - - - 0.6
ผลิตภัณฑ์ของเด็กเล่น - - - 0.6
เครื่องจักรอุปกรณ์ไฟฟ้า - - - 0.3
ผลิตภัณฑ์เซรามิค ปูน คอนกรีต หิน ซีเมนต์ อื่นๆ - - - 0.2
สินค้าอื่นๆ - - - 8.8
ที่มา: สำรวจการรับงานมาทำที่บ้าน พ.ศ.2542 พ.ศ.2545    

 

 

แหล่งข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM