เรื่อง สปส.รับทุกความเห็นเพื่อแก้ไขกฎหมายประกันสังคม : SIAMHRM.COM

เรื่อง สปส.รับทุกความเห็นเพื่อแก้ไขกฎหมายประกันสังคม


รายละเอียด 70/2548

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) น้อมรับเสียงสะท้อนจากผู้แทนทุกฝ่ายที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายประกันสังคม ทุกข้อเสนอจะนำมาประกอบการพิจารณาแก้ไข ต่อไป พร้อมเตรียมจัดระดมความคิดเห็นในส่วนภูมิภาคอีก 3 ครั้ง เพื่อให้กฎหมายประกันสังคมมีความสมบูรณ์ และตอบสนองความต้องการของทุกฝ่ายมากที่สุด
นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้ชี้แจงถึงกรณีที่สื่อมวลชนได้วิพากษ์วิจารณ์การจัดประชุมระดมความคิดเห็นในการแก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคม ของสำนักงานประกันสังคม เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ที่ผ่านมาว่า
“การแก้ไขกฎหมายประกันสังคมครั้งนี้ สปส.ได้ดำเนินการโดยมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องมาโดยตลอด แต่เพื่อให้กฎหมายประกันสังคมเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย จึงได้มีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายประกันสังคมขึ้น เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและเข้าใจในสาระสำคัญของการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว”
ซึ่งการจัดประชุมระดมความคิดเห็นครั้งนี้ สปส. ได้เปิดกว้างและพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย นักวิชาการ ผู้แทนกลุ่มแรงงานทั้งฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้าง โดยที่แต่ละฝ่ายได้ร่วมกันสะท้อนถึงแนวความคิด ข้อเสนอแนะกันอย่างกว้างขวาง ทุกข้อเสนอแนะล้วนเป็นประเด็นที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งนี้ สปส.จะเก็บรวบรวมทุกข้อเสนอแนะประกอบการพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์และสามารถตอบสนองทุกความต้องการของทุกฝ่ายให้มากที่สุด โดยยึดหลักว่า ทุกฝ่ายต้องอยู่รอดและสามารถเดินไปพร้อมกันอย่างมั่นคงตลอดไป
เลขาธิการ ฯ กล่าวย้ำว่า “การแก้ไขกฎหมายประกันสังคมครั้งนี้ไม่ได้จัดฉากแต่อย่างใด สปส.จะนำทุกข้อเสนอแนะที่ได้รับฟังนำมาประกอบการพิจารณาแก้ไขอย่างรอบคอบ และจะจัดให้มีการประชุมระดมความคิดเห็นดังกล่าวอีก 3 ครั้งในส่วนภูมิภาคภายในเดือนสิงหาคม 2548 นี้ เพื่อให้ร่างแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติประกันสังคมมีความสมบูรณ์ และสอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป ที่สำคัญเพื่อให้ผู้ประกันตนกว่า 8 ล้านคน และผู้เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ประชาชน นายจ้าง ลูกจ้าง องค์กรต่าง ๆ สามารถแสดงความคิดเห็นหรือรวบรวมความคิดเห็นเสนอต่อคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่มีอำนาจในการพิจารณากฎหมายได้ตลอดเวลา จนกว่าพระราชบัญญัติจะประกาศใช้”

 
ศูนย์สารนิเทศ โทรศัพท์ /โทรสาร 0-2956-2534 www.sso.go.thศูนย์สารนิเทศ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2956-2534 www.sso.go.th


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM