เรื่อง ประกันสังคม ย้ำหลักเกณฑ์การใช้สิทธิกรณีคลอดบุตรและเงินสงเคราะห์บุตร : SIAMHRM.COM

เรื่อง ประกันสังคม ย้ำหลักเกณฑ์การใช้สิทธิกรณีคลอดบุตรและเงินสงเคราะห์บุตร


รายละเอียด 71 / 2548

สำนักงานประกันสังคม ย้ำหลักเกณฑ์การใช้สิทธิรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรและเงินสงเคราะห์บุตร ย้ำหากผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิยื่นหลักฐานครบได้รับสิทธิทันที
นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่กฎหมายประกันสังคมได้ให้ประโยชน์ทดแทนแก่ผู้ประกันตนในกรณีคลอดบุตรและกรณีสงเคราะห์บุตร สำหรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิต่อเมื่อได้จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 7 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนวันคลอดบุตร โดยสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับคือ กรณีเป็นผู้ประกันตนหญิงจะได้รับค่าคลอดบุตรเหมาจ่ายครั้งละ 6,000 บาท และเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย เป็นเวลา 90 วัน ในกรณีเป็นผู้ประกันตนชายจะได้รับเฉพาะค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย ครั้งละ 6,000 บาท สำหรับภรรยาที่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย หรือหญิงที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยาแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ทั้งนี้ไม่ว่าผู้ประกันตนหญิงหรือชายมีสิทธิเบิกได้คนละ 2 ครั้ง ในกรณีที่สามีและภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่สามารถใช้สิทธิเบิกค่าคลอดบุตรรวมกันได้ไม่เกิน 4 ครั้ง (สำหรับการคลอดบุตร 4 คน) สำหรับกรณีสงเคราะห์บุตร ผู้ประกันตนจะขอรับเงินสงเคราะห์บุตรได้เมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน โดยจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 200 บาท ต่อบุตร 1 คน สำหรับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายที่มีอายุไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์เบิกได้คราวละไม่เกิน 2 คน
เลขาธิการฯ กล่าวต่อไปถึงการยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรหรือกรณีสงเคราะห์บุตร ว่า ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิต้องยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีสิทธิ พร้อมเอกสารประกอบ ได้แก่ แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส. 2-01) สูติบัตรของบุตรพร้อมสำเนาทะเบียนสมรสพร้อมสำเนา (กรณีภรรยาผู้ประกันตนคลอดบุตร) หากไม่มีทะเบียนสมรสให้แนบหนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรส สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประกันตนและคู่สมรส สำเนาบัตรประกันสังคม และหนังสือรับรองของนายจ้าง หากขอรับเงินทางธนาคารต้องแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีด้วย โดยยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่หรือสำนักประกันสังคมจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนประกันสังคม โทร. 1506 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

ศูนย์สารนิเทศ โทรศัพท์/โทรสาร 0 2956 2534 www.sso.go.th


ศูนย์สารนิเทศ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2956-2534 www.sso.go.th


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM