เบิกเบี้ยเลี้ยงโดยไม่มีสิทธิ : SIAMHRM.COM

เบิกเบี้ยเลี้ยงโดยไม่มีสิทธิ        การที่ลูกจ้างเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักโดยรู้ว่าตนไม่มีสิทธิจะเบิก ถือเป็นการทุจริตในการเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พัก เป็นการผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อบังคับของนายจ้าง นายจ้างมีสิทธิปลดลูกจ้างได้
 
(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2563/2525)

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM