ป่วยจนทำงานไม่ได้ : SIAMHRM.COM

ป่วยจนทำงานไม่ได้        การที่นายจ้างให้ลูกจ้างลาออกแต่ลูกจ้างไม่ยอม อาจเป็นเพราะลูกจ้างยังเสียดายตำแหน่งและค่าจ้าง แม้จะเป็นเหตุให้นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้างโดยไม่ได้รับผลงานเท่าที่ควรก็เนื่องจากสมรรถภาพในการทำงานของลูกจ้างลดน้อยถอยลง เพราะความบกพร่องของร่างกายและสมอง ถือไม่ได้ว่าการที่ลูกจ้างไม่ยอมลาออกเป็นการจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายอันจะเป็นเหตุให้นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย
 
(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1383/2527)

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM