เพิ่มวันลาในใบรับรองแพทย์เป็นความผิดอาญา : SIAMHRM.COM

เพิ่มวันลาในใบรับรองแพทย์เป็นความผิดอาญา 
        ลูกจ้างแก้ไขใบรับรองแพทย์ซึ่งยื่นต่อนายจ้างตามระเบียบ เพื่อเป็นหลักฐานในการพิจารณาอนุญาตให้ลูกจ้างลาป่วย โดยเพิ่มวันที่แพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวขึ้นอีก 1 วัน และได้ยื่นใบรับรองแพทย์ที่แก้ไขแล้วต่อนายจ้าง เป็นความผิดฐานปลอดและใช้เอกสารปลอม การกระทำของลูกจ้างดังกล่าวย่อมทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาต่อนายจ้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงานฯ ข้อ 47(1) นายจ้างสามารถเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย
 
(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2334/2523)

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM