สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการฝึก/เพิ่มทักษะฝีมือ : SIAMHRM.COM

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการฝึก/เพิ่มทักษะฝีมือ   แบ่งประเภทการฝึกดังนี้

   1. ด้านเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงาน
       เยาวชนที่จบการศึกษาระดับหนึ่ง ๆ แล้วไม่มีโอกาสศึกษาต่อ อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ต้องการฝึกฝีมือหรือทักษะเพื่อเตรียมเข้าสู่ตลาดแรงงาน มีหลักสูตรให้เลือก 93 สาขาช่าง 9 กลุ่มอาชีพ ระยะเวลาฝึก 2 - 10 เดือน แล้วแต่สาขาอาชีพ เมื่อจบการฝึกแล้วจะได้รับวุฒิบัตรพัฒนาฝีมือแรงงาน (วพร.)

   2. ด้านการเพิ่มทักษะฝีมือให้สูงขึ้น
       สำหรับผู้ที่มีงานทำอยู่แล้ว และต้องการยกระดับฝีมือช่างชั้นสูง หรือเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถให้ทันกับวิทยาการสมัยใหม่ มีหลักสูตรให้เลือก 176 สาขา ใน 9 กลุ่มอาชีพ ระยะเวลาฝึก 12 - 110 ชั่วโมง แล้วแต่สาขาช่างผู้จบการฝึกแล้วจะได้รับวุฒิบัตร วพร.

   3. ด้านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
      (1) การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สำหรับผู้ที่มีฝีมือ / ทักษะอยู่แล้ว และต้องการทดสอบวัดระดับฝีมือว่าอยู่ระดับใดเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของนายจ้าง โดยไม่คำนึงถึงพื้นฐานการศึกษา ซึ่งปัจจุบันแบ่งระดับฝีมือเป็น 3 ระดับตามความยากง่าย คือ ช่างชั้น 1 (ฝีมือระดับต้น / ผู้ช่วยช่าง) ช่างชั้น 2 (ฝีมือระดับกลาง / ช่างฝีมือ) และช่างชั้น 3 (ฝีมือระดับสูง / หัวหน้าช่าง) สาขาที่เปิดทดสอบ มี 34 สาขาช่าง ผู้สนใจสามารถขอรับการทดสอบที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคและศูนย์ฯ ทั่วประเทศ โดยเสียค่าธรรมเนียมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานชั้น 1 (100 บาท) ชั้น 2(150 บาท) และชั้น 3 (200 บาท)
     (2) การทดสอบมาตรฐานกลาง สำหรับผู้ประสงค์จะทำงานต่างประเทศ หรือต้องการใบรับรองเพื่อสมัครงานกับ
นายจ้างต่างประเทศ เป็นหนังสือรับรองภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยทดสอบตามสถานทดสอบของเอกชน
ที่ได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือสถาบัน/ศูนย์ของกรมฯ และต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนด
ผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับหนังสือรับรองภายใน 5 วัน ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการทดสอบของสถานทดสอบของเอกชนกำหนดไว้ไม่เกิน 500 บาทต่อคน

   4. การแข่งขันฝีมือช่าง เพื่อให้แรงงานไทยทดสอบและแสดงความสามารถในการแข่งขันฝีมือ ทั้งในระดับชาติ และระดับกลาง ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ
      (1) การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ แข่งขันระดับภาคและระดับชาติ ระยะเวลาการจัด ทุก 2 ปี
      (2) การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเชียน แข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค ASEAN ระยะเวลาการจัดทุก 2 ปี
      (3) การแข่งขันฝีมือแรงงานเยาวชนนานาชาติ (โอลิมปิค) โดยนำเยาวชนจาก 5 ทวีป 30 ประเทศ มาแข่งขันทักษะด้านฝีมือ / อาชีพ ระยะเวลาการจัดทุก 2 ปี

   5. การให้ทุนการฝึกทักษะ
     ผู้ประสงค์จะฝึกทักษะ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และค่าใช้จ่าย สามารถกู้ยืมเงินได้จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี

แหล่งข้อมูล : กระทรวงแรงงาน


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM