ถ้านายจ้างไม่นำส่งเงินสมทบจะมีความผิดหรือไม่ : SIAMHRM.COM

ถ้านายจ้างไม่นำส่งเงินสมทบจะมีความผิดหรือไม่
            นายจ้างที่ไม่นำส่งเงินสมทบทั้งในส่วนของตนหรือในส่วนของผู้ประกันตนหรือนำส่งไม่ครบจำนวน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป จากเดือนที่หักค่าจ้างของลูกจ้าง หรือนำส่งเงินสมทบไม่ครบตามจำนวนที่ต้องนำส่งต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 2 ต่อเดือนของเงินสมทบที่ยังไม่ได้นำส่งหรือส่งไม่ครบตามจำนวนที่ต้องนำส่ง

 

 

แหล่งข้อมูล : วารสารประกันสังคม


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM