กรณีขอยื่นรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ ผู้ประกันตนจะต้องยื่นเอกสารอะไรบ้าง : SIAMHRM.COM

กรณีขอยื่นรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ ผู้ประกันตนจะต้องยื่นเอกสารอะไรบ้าง        การขอรับเงินทดแทนกรณีชราภาพ ผู้ประกันตนจะต้องยื่นแบบ สปส.2-01 พร้อมแนบหลักฐานประกอบ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรประกันสังคม และในกรณีที่ผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพถึงแก่ความตายให้ทายาทหรือผู้มีสิทธินำสำเนาทะเบียนบ้านและใบมรณบัตรพร้อมสำเนาของผู้รับประโยชน์ทดแทนที่เสียชีวิตมาด้วย โดยสามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งที่ผู้ประกันตนติดต่อได้สะดวก
 
 
 
 
 
แหล่งข้อมูล : วารสารประกันสังคม

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM