ลงโทษข้ามลำดับชั้น : SIAMHRM.COM

ลงโทษข้ามลำดับชั้นจำเลยซึ่งเป็นนายจ้างมีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานในหมวด 6 ข้อ 2 ว่าพนักงานที่ฝ่าฝืนระเบียบฯ จะถูกพิจารณาโทษตามลำดับขั้น คือ ตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนเป็นหนังสือ ...ฯลฯ และพนักงานที่ถูกลงโทษข้อใดข้อหนึ่งดังกล่าวมาแล้วแต่ยังคงกระทำผิดซ้ำอีก จะถูกลงโทษสถานหนัก โดยให้ออกจากงาน ... ตามข้อบังคับจำเลยจะให้โจทก์ลูกจ้างออกจากงานได้ก็ต่อเมื่อ เคยถูกลงโทษมาแล้วกระทำผิดซ้ำแต่ตามคดีนี้ได้ความว่าโจทก์กระทำผิดตามหมวด 6 ข้อ1.6,1.1 และ 1.2 เป็นครั้งแรก แล้วจำเลยไล่โจทก์ออกจากงานทันที เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับ จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม
 
 
 
 
  (คำพิพากษาฎีกาที่  3360/2526)

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM