ละทิ้งหน้าที่ไปร่วมสัมมนา : SIAMHRM.COM

ละทิ้งหน้าที่ไปร่วมสัมมนาการที่กรรมการลูกจ้างไปร่วมสัมมนานั้น ได้มีหนังสือกรมแรงงานชี้แจงนายจ้างว่าการ สัมมนาอาจเป็นประโยชน์ทั้งฝ่ายลูกจ้างและฝ่ายนายจ้างประกอบ ทั้งสหภาพแรงงานได้คัดเลือกกรรมการลูกจ้างให้เป็นผู้เข้าสัมมนา นับเป็นเหตุผลสมควรที่กรรมการที่ถูกคัดเลือกจะหาทางเข้าร่วมสัมมนา ถือไม่ได้ว่าการละทิ้งหน้าที่ของกรรมการลูกจ้าง ทำไปโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เพียงแต่กรรมการลูกจ้างมิได้ปฏิบัติครบถ้วนตามระเบียบการลาเท่านั้น จึงไม่มีเหตุสมควรที่จะอนุญาตให้เลิกจ้างกรรมการลูกจ้างผู้นั้น 
 
 
 (คำพิพากษาฎีกาที่  2085/2527)

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM