รู้เห็นที่เพื่อนลักทรัพย์ : SIAMHRM.COM

รู้เห็นที่เพื่อนลักทรัพย์เหตุที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างเพราะกรรมการสอบสวนของนายจ้างมีความเห็นว่าลูกจ้างคงมีส่วนรู้เห็นในการที่ ป. กับพวกลักยาง เช่นนี้ ย่อมเป็นเหตุอันสมควรที่นายจ้างจะหยิบยกขึ้นเป็นเหตุแห่งการเลิกจ้าง การเลิกจ้างในกรณีเช่นนี้ ไม่อาจถือได้ว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม
 
 
 
 
 (คำพิพากษาฎีกาที่  1362/2532)

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM