ลากิจเป็นเท็จเป็นการละทิ้งหน้าที่ : SIAMHRM.COM

ลากิจเป็นเท็จเป็นการละทิ้งหน้าที่การเลิกจ้างจะเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ขึ้นอยู่ที่ว่า มีเหตุที่นายจ้างจะเลิกจ้างลูกจ้างหรือไม่
ลูกจ้างละทิ้งหน้าที่ ต่อมาได้โทรศัพท์ลากิจและได้ยื่นใบลากิจย้อนหลังอันเป็นการแจ้งเท็จต่อผู้บังคับบัญชา  แม้ลูกจ้างอาจจะโทรศัพท์ขอลากิจต่อผู้บังคับบัญชาและยื่นใบลากิจเป็นลายลักษณ์อักษรย้อยหลังได้ก็ตาม  แต่เมื่อลูกจ้างแจ้งเหตุแห่งการลากิจเป็นเท็จแล้ว ลูกจ้างย่อมไม่มีข้ออ้างที่จะยกเป็นเหตุในการลากิจได้ การที่ลูกจ้างหยุดงานไปจึงเป็นการละทิ้งหน้าที่ อันเป็นเหตุที่นายจ้างเลิกจ้างได้ นายจ้างเลิกจ้างจึงไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม 
 
 
 
 
 
 (คำพิพากษาฎีกาที่  2053/2531)

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM