สิทธิประโยชน์นายจ้างในการจ้างคนงานต่างด้าว : SIAMHRM.COM

สิทธิประโยชน์นายจ้างในการจ้างคนงานต่างด้าว   นายจ้างที่ประสงค์จะรับคนงานต่างด้าวเข้าทำงานมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

   1. นายจ้างที่จ้างคนงานต่างด้าวทั่วไป
นายจ้างสามารถจ้างคนงานต่างด้าวทำงานได้ตามกฎหมายว่าด้วยการ ส่งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอื่น แต่ไม่สามารถ
จ้างคนงานต่างด้าวทำงานในอาชีพ 39 อาชีพที่กำหนดใน พ.ร.ฎ. กำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ
พ.ศ. 2522 โดยยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานพร้อมหลักฐาน

   2. นายจ้างที่จ้างคนงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
นายจ้างต้องนำคนงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา) ที่ทำงานอยู่ด้วยมายื่นคำขอรับใบอนุญาต และเสียค่าใช้จ่าย
เป็นค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าทำบัตร เป็นต้น รวมไม่ต่ำกว่า 3,250 บาท ต่อคนงานต่างด้าว 1 คน
ระหว่างวันที่ 24 กันยายน - 13 ตุลาคม 2544 เมื่อพ้นกำหนดจะจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและจริงจังทั้งตัว
แรงงานนายจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูล : กระทรวงแรงงาน


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM