Competency เป็นเครื่องมือในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ (Compensation) : SIAMHRM.COM

Competency เป็นเครื่องมือในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ (Compensation)Competency   เป็นเครื่องมือในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์
 
การบริหารค่าตอบแทน  (Compensation)
 
Competency มีประโยชน์ในการบริหารค่าตอบแทน ดังนี้
 
1. ช่วยในการกำหนดอัตราว่าจ้างพนักงานใหม่ว่าควรจะได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับระดับความสามารถ ไม่ใช่กำหนดอัตราจ้างเริ่มต้นด้วยวุฒิการศึกษาเหมือนอดีตที่ผ่านมา
 
2.  ช่วยในการจ่ายค่าตอบแทนตามระดับความสามารถที่เพิ่มขึ้น ไม่ใช่จ่ายค่าตอบแทนตามอายุคน หรืออายุงาน เหมือนอดีตที่ผ่านมา

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM