Competency เป็นเครื่องมือในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ (Rotation) : SIAMHRM.COM

Competency เป็นเครื่องมือในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ (Rotation)การโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่  (Rotation)
 
Competency  มีประโยชน์ในการโยกย้ายตำแหน่งงานดังนี้
 
 
1. ช่วยให้ทราบว่าตำแหน่งที่จะย้ายไปนั้น จำเป็นต้องมี Competency อะไรบ้าง  และผู้ที่ย้ายไปมี Competency ตรงตามตำแหน่งหรือไม่
 
2.  ช่วยลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน หากย้ายคนที่มี Competency ไม่เหมาะสม ไปอาจทำให้เสียทั้งงานและกำลังใจของผู้ปฏิบัติงาน ได้

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM