Competency เป็นเครื่องมือในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ การคัดเลือกบุคลากร (Recrutiment) : SIAMHRM.COM

Competency เป็นเครื่องมือในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ การคัดเลือกบุคลากร (Recrutiment)การคัดเลือกบุคลากร  (Recrutiment)
 
Competency มีประโยชน์ในการคัดเลือกบุคลากร  (Recrutiment) ดังนี้
 
1. ช่วยในการคัดเลือกคนเข้าทำงานตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้น 
        - พิจารณาจากความสามารถหลักตามตำแหน่งงาน  ตามที่บริษัทฯกำหนดตามตำแหน่ง  เช่น   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ บุคคล จะต้องมี ความสามารถหลัก คือ 1. มนุษยสัมพันธ์  2. การมีอิทธิพลต่อผู้อื่น  3. การให้คำปรึกษา  เป็นต้น
 
2. ช่วยในการกำหนดแบบทดสอบหรือคำถามต่างๆในการคัดเลือกบุคลากร
-  นำความสามารถหลัก และความรับผิดชอบหลักตามตำแหน่ง มากำหนดคำถามหรือแบบทดสอบต่างๆ ให้สอดคล้องกับแต่ละตำแหน่งที่คัดเลือก
 
3. ช่วยลดความสูญเสียและค่าใช้จ่ายต่างๆในระหว่างการทดลองงาน
-  การสูญเสียและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในระหว่างการทดลองงานมีมาก หากองค์กรได้คนที่ไม่สอดคล้องหรือไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน เช่น เสียค่าจ้างสูญเปล่า ทำให้ต้นทุนแรงงานเพิ่มมากขึ้น   เสียเวลาในการสรรหาและคัดเลือก  ฯลฯ
 
4. ช่วยลดความสูญเสียเวลาและทรัพยากรในการพัฒนาฝึกอบรมพนักงานใหม่ที่มีความสามารถไม่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร
- การพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง หลายๆบริษัทฯ ได้มีการจัดงบประมาณ เพื่อ ฝึกอบรมพนักงานใหม่ ให้มีความรู้ความสามารถ ตามที่องค์กรกำหนด ภายในช่วงระยะเวลาทดลองงาน  ยิ่งเป็นความเสี่ยงอันใหญ่หลวงที่จะทำให้เกิดความสูญเสียเวลาและทรัพยากรต่างๆ 
 
5. ป้องกันความผิดพลาดในการคัดเลือกบุคลากร เพราะหลายครั้งที่ ผู้สรรหายังมีประสบการณ์น้อย ยังตามผู้สมัครไม่ทัน
-  ในหลายๆองค์กร ผู้ทำหน้าที่สรรหา ยังไม่มีความเชี่ยวชาญในงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ทำให้ ถูกผู้สัมภาษณ์ครอบงำได้ ซึ่งเป็นผลทำให้การรับบุคลากรในองค์กรค่อนข้าง มีปัญหาในระยะยาว เนื่องจากผู้สมัครมีชั้นเชิงสูง และกว่าจะรู้ผลการทดลองงานก็ใช้เวลาก็นานพอสมควร ซึ่งทำให้เกิดปัญหาดังที่กล่าวมาข้างต้น
 
 
กรณีศึกษา
 
บริษัทฯ แห่งหนึ่ง ได้นำระบบ  Competency มาใช่ในกระบวนการคัดเลือกบุคลากร ซึ่ง จะพิจารณาจาก ความสามารถหลักตามตำแหน่ง ที่ได้กำหนดไว้  เช่นการสังเกต ผู้สมัคร ตั้งแต่การเดิน เข้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล รวมถึงการกล่าวทักทาย   ระหว่างรอทำแบบทดสอบ ก็มีการฝึกความอดทน   และการทดสอบก็สังเกตพฤติกรรมต่างๆในการทำแบบทดสอบ เช่น ความละเอียด  ความซื่อสัตย์  ฯลฯ   และให้คะแนนผู้สมัคร ไปอีกขั้น   
 
 
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM