เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงโดยไม่มีสิทธิ : SIAMHRM.COM

เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงโดยไม่มีสิทธิ
        การที่ลูกจ้างเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักโดยรู้อยู่ว่าตนไม่มีสิทธิที่จะเบิก ถือว่าเป็นการทุจริตในการเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พัก นายจ้างสามารถเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย 

 

 (คำพิพากษาฎีกาที่ 2563/2525)


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM