นำเอกสารความลับซึ่งต้องเผาเอาไปขาย : SIAMHRM.COM

นำเอกสารความลับซึ่งต้องเผาเอาไปขาย        จำเลยเป็นธนาคารสั่งให้โจทก์ลูกจ้าง นำกระดาษซึ่งเป็นเอกสารที่เป็นความลับของธนาคารไปเผา โจทก์นำเอกสารบางส่วนไปขายและนำเงินที่ขายได้เป็นของตน การกระทำของโจทก์ จึงเป็นการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่แล้ว แม้โจทก์ไปซื้อเอกสารดังกล่าวคืนมาแล้วนำมาคืนให้ธนาคาร ก็หาทำให้การกระทำผิดของโจทก์ซึ่งสำเร็จบริบูรณ์แล้วกลายเป็นไม่มีความผิดไม่ เชย 
 
 
 
 
 
(คำพิพากษาฎีกาที่ 2379/2531)
 
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM