กรณีลูกจ้างเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน จะได้รับความคุ้มครองอย่างไร : SIAMHRM.COM

กรณีลูกจ้างเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน จะได้รับความคุ้มครองอย่างไร            ลูกจ้างที่เจ็บป่วยหรือประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 35,000 บาท ต่อการเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย 1 ครั้ง หากบาดเจ็บรุนแรง สามารถเบิกเพิ่มได้อีก 50,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และยังจะได้รับค่าทดแทนการหยุดงานอีกร้อยละ 60 ของค่าจ้างรายเดือน หากไม่สามารถทำงานได้ติดต่อกันเกิน 3 วันขึ้นไป โดยจ่ายให้ตั้งแต่วันแรกไปจนตลอดระยะเวลาที่ไม่สามารถทำงานได้แต่ไม่เกิน 1 ปี

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM