ไม่ปฏิบัติตามระเบียบทำให้นายจ้างเสียหาย 4 แสนบาทเศษ : SIAMHRM.COM

ไม่ปฏิบัติตามระเบียบทำให้นายจ้างเสียหาย 4 แสนบาทเศษ        ตามข้อบังคับองค์การแบตเตอรี่ ว่าด้วยพนักงาน พ.ศ.2522 อันเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง กำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่การงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรม ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การงานโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่และเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และข้อบังคับดังกล่าวกำหนดโทษผิดวินัยไว้ 6 ลำดับ คือไล่ออก ปลดออก ให้ออกหรือเลิกจ้าง ลดขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน ภาคทัณฑ์
 
        ลูกจ้างซึ่งเป็นกรรมการลูกจ้างตำแหน่งเป็นหัวหน้าแผนกขายส่วนกลาง ได้ขายแบตเตอรี่ของลูกจ้างและจ่ายของต้องให้ลูกค้าโดยมิได้ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการถอนหรือเบิกแบตเตอรี่โดยยอมให้ผู้ถอนหรือผู้รับแบตเตอรี่ไปก่อนไม่มีใบถอนทันทีโดยจะมีการจัดส่งใบถอนกันภายหลัง แม้จะได้มีการปฏิบัติกันเช่นนี้มานานก็ตาม กรณีถือว่าลูกจ้างไม่ปฏิบัติตามระเบียบ เมื่อไม่ปรากฎว่านายจ้างยินยอมให้ลูกจ้างปฏิบัติเช่นนั้น การกระทำของกรรมการลูกจ้างจึงเป็นการประมาทเลินเล่อในหน้าที่การงาน ทำให้นายจ้างเสียหายเป็นเงิน 400,000 บาทเศษ อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงแล้ว นายจ้างมีสิทธิเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างได้  (คำพิพากษาฎีกาที่ 4472/2530)

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM