หนีงาน 1 ชั่วโมง : SIAMHRM.COM

หนีงาน 1 ชั่วโมง            การที่กรรมการลูกจ้างออกไปจากโรงงานอันเป็นสถานที่ทำงานเพื่อประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยมิได้ขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาเป็นเวลานาน ประมาณ 1 ชั่วโมง ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการฝ่ายฝืนข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงานเป็นกรณีร้ายแรง  ที่นายจ้างจะเลิกจ้างได้ตามระเบียบ
 
             ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระบุว่า ถ้าลูกจ้างกระทำผิด (ในกรณีไม่ร้ายแรง) อย่างเดียวกันอีกภายใจเวลาไม่เกิน 100 วัน นับตั้งแต่วันกระทำผิดครั้งแรก นายจ้างมีสิทธิเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยได้ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าลูกจ้างกระทำความผิดอย่างเดียวกันอีกเกิน 100 วันแล้ว นายจ้างจึงมีสิทธิเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย (คำพิพากษาฎีกาที่ 3900/2529)

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM