น้ำท่วมไม่ถือเป็นเหตุฉุกเฉิน : SIAMHRM.COM

น้ำท่วมไม่ถือเป็นเหตุฉุกเฉิน    เหตุน้ำท่วมจะถือเป็นข้อที่ขาดงานได้โดยมีเหตุผลอันสมควรหาได้ไม่ และไม่ถือว่าเป็นเหตุฉุกเฉิน แม้กรรมการลูกจ้างจะหยุดงานเพราะเหตุดังกล่าว กรรมการลูกจ้างก็ยังต้องขอลาตามระเบียบข้อบังคับการทำงานก่อน ไม่อาจหยุดงานโดยพลการ เมื่อกรรมการลูกจ้างจำเป็นต้องขอลาดังกล่าวแล้ว เมื่อมีเหตุการณ์อย่างเดียวกันเกิดขึ้นมาอีก จึงไม่เป็นกรณีฉุกเฉินทำให้กรรมการลูกจ้างมีสิทธิหยุดงานได้โดยมีเหตุผลอันสมควรและไม่ต้องลา
 
     กรรมการลูกจ้างถูกตักเตือนเป็นหนังสือฐานหยุดงานโดยไม่มีเหตุผลมาแล้ว เมื่อขาดงานอีก 2 ครั้ง นายจ้างจึงขออนุญาตเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างได้ (คำพิพากษาฎีกาที่ 1139/2527)

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM