HR ต้องรู้! นายจ้างห้ามสั่งคุณแม่ตั้งครรภ์ทำงานเสี่ยงอันตราย : SIAMHRM.COM

HR ต้องรู้! นายจ้างห้ามสั่งคุณแม่ตั้งครรภ์ทำงานเสี่ยงอันตราย


การทำงานที่เสี่ยงอันตราย อาจส่งผลร้ายต่อสุขภาพของทารกในครรภ์และคุณแม่ตั้งครรภ์ได้ กฎหมายจึงบัญญัติ ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ ทำงานล่วงเวลา ทำงานในวันหยุด ในระหว่างเวลา 22.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. หรือ ทำงานอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

  1. งานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีความสั่นสะเทือน
  2. งานที่ขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ
  3. งานยก แบก หาม ทูน ลากหรือเข็นของหนักเกิน 15 กิโลกรัม
  4. งานที่ทำในเรือ
  • หากนายจ้างฝ่าฝืนมีโทษขั้นต่ำปรับไม่เกิน 5,000 บาท โทษสูงสุดจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อมูลจาก : พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541 มาตรา 39 และมาตรา 144


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM