ใช้โทรโข่ง ปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบ กระด้างกระเดื่อง อคติ และความเกลียดชั่งผู้บริหาร ร้ายแรง : SIAMHRM.COM

ใช้โทรโข่ง ปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบ กระด้างกระเดื่อง อคติ และความเกลียดชั่งผู้บริหาร ร้ายแรง
ใช้โทรโข่ง ปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบ กระด้างกระเดื่อง อคติ และความเกลียดชั่งผู้บริหาร ร้ายแรง

 

 


ฎีกาที่  ๑๙๕๐/๒๕๕๖

 


             การที่ผู้คัดค้านร่วมกับ นาย ด. ใช้โทรโข่งประกาศ โดยผู้คัดค้านเป็นผู้ชักชวนให้พนักงานของผู้ร้องมาฟังนาย ด.ประกาศโจมตีผู้ร้องมีเนื้อความ เช่น ...เป็นผู้บริหารใหญ่โตแต่กระทำเยี่ยงอย่างคล้ายสัตว์... ผู้บริหารระดับนาย จ.ก็ดี  นาย ม. ก็ดี...ให้บริษัทพิจารณาระดับผู้บริหารที่มีมันสมองอยู่ในกะโหลกเพียงพอ ไม่ใช่มีสมองไว้แต่คิดนักธุรกิจอย่างเดียว ...บริษัทไม่เคยพัฒนามีแต่เหยียบย่ำศักดิ์ศรีของผู้ใช้แรงงาน ...มีการฉีกใบลาของพวกเรา ...พฤติกรรมดังกล่าวมันเยี่ยงอย่างคล้ายสัตว์เนรคุณ...การบริหารแบบนี้มันเฮงซวย... เป็นต้น ตามข้อความถอดเทปเอกสารหมาย ร.๕ แม้จะเป็นการประกาศอยู่บริเวณถนนฝั่งตรงข้ามกับบริษัทผู้ร้องตามภาพถ่ายหมาย ร.๔ ก็ตาม เจตนาก็เพื่อปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบ กระด้างกระเดื่อง อคติ และความเกลียดชังผู้บริหารของผู้ร้องขึ้นในหมู่พนักงานที่มาทำงานในตอนเช้ากับประชาชนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวซึ่งได้ยินและไม่ทราบความจริง การกระทำของผู้คัดค้านจึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ประพฤติตนไม่สุภาพเรียบร้อย ไม่เชื่อฟัง ไม่ให้เกียรติ ก้าวร้าว และไม่แสดงความนับถือต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งสูงกว่าตน ไม่รักษาเกียรติ ชื่อเสียง และทำให้เสื่อมเสียภาพลักษณ์ของบริษัท ไม่ว่าในหรือนอกเวลาทำงาน ก่อความไม่สงบขึ้น จงใจทำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหาย และเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ข้อ.๙.๑.๑ ,๙.๑.๒ ,๙.๑.๑๔ ,๙.๑.๑๗ ,๙.๒.๓ ,๙.๓.๒ และ ๙.๓.๔ ตามเอกสารหมาย ร.๓ ซึ่งเป็นกรณีร้ายแรง จึงมีเหตุสมควรที่ผู้ร้องจะเลิกจ้างผู้คัดค้านตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๕๒ ที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้านได้นั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย  คดีไม่จำต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ข้ออื่นของผู้คัดค้านอีกต่อไปเพราะไม่ทำให้ผลแห่งคดีเปลี่ยนแปลงไป  อุทธรณ์ของผู้คัดค้านฟังไม่ขึ้น

 


ข้อพิจารณา

๑.   การกระทำผิดของผู้คัดค้านนั้นได้กระทำผิดนอกบริษัทฯ  แต่ศาลถือเป็นการผิดต่อข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเนื่องจาก  การกระทำดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ปลุกปั่นพนักงานที่มาทำงานในตอนเช้ากับประชาชนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว

๒.  ผู้คัดค้านไม่ได้เป็นคนพูดปลุกปั่น  เป็นเพียงคนเชิญชวนพนักงานให้มาฟังผู้ปราศรัยโจมตีบริษัทฯ  ก็ถือเป็นความผิดด้วย  


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM