มีหน้าที่ แต่ไม่ทำงานตามหน้าที่ อาจถือเป็นการจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย // ไม่ระบุเหตุแห่งการเลิกจ้างเอามาอ้างสู้ค่าชดเชยไม่ได้ : SIAMHRM.COM

มีหน้าที่ แต่ไม่ทำงานตามหน้าที่ อาจถือเป็นการจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย // ไม่ระบุเหตุแห่งการเลิกจ้างเอามาอ้างสู้ค่าชดเชยไม่ได้
มีหน้าที่ แต่ไม่ทำงานตามหน้าที่ อาจถือเป็นการจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย // ไม่ระบุเหตุแห่งการเลิกจ้างเอามาอ้างสู้ค่าชดเชยไม่ได้

 

 

 

ฎีกาที่  ๓๕๖๑/๒๕๕๖

                        คดีนี้ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนบอกกล่าวล่วงหน้า  ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม  ค่าชดเชย  พร้อมดอกเบี้ย 

                        ปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยข้อแรกว่าการที่โจทก์ลบข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ของจำเลยที่อยู่ในความรับผิดชอบของโจทก์เป็นการจงใจทำให้จำเลยได้รับความเสียหายหรือไม่  เห็นว่าโจทก์ทำงานในตำแหน่งนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  โจทก์ย่อมมีหน้าที่เก็บข้อมูลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไว้ให้จำเลยส่งมอบให้แก่ลูกค้าที่จ้างจำเลยพัฒนา  ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐  ผู้จัดการของจำเลยสั่งโจทก์ให้เก็บข้อมูลการพัฒนาโปรแกรมแสดงผลซึ่งครบกำหนดส่งมอบลูกค้าภายในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๐  แต่ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ โจทก์ลบข้อมูลโปรแกรมดังกล่าว  การกระทำเช่นนี้ของโจทก์ถือได้ว่าเป็นการจงใจฝ่าฝืนคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมของจำเลย  แม้ปรากฏว่า จำเลยหาข้อมูลโปรแกรมดังกล่าวจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในส่วนความรับผิดชอบของพนักงานอื่นและสามารถส่งมอบให้แก่ลูกค้าทันตามกำหนด  โดยลูกค้าไม่ได้บอกเลิกสัญญาจ้างแก่จำเลยและจำเลยไม่ได้รับความเสียหายก็ตาม  ก็ถือได้ว่าโจทก์จงใจทำให้จำเลยผู้เป็นนายจ้างได้รับความเสียหายแล้ว  จำเลยจึงมีเหตุอันสมควรที่จะเลิกจ้างโจทก์  ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและพิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ โดยไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗ วรรคห้า  ที่ใช้บังคับในขณะเกิดเหตุ  และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ แต่ปรากฏว่าขณะเลิกจ้างโจทก์  จำเลยระบุข้อเท็จจริงเพียงว่าโจทก์ทำงานกับจำเลยลำบาก  เนื่องจากโจทก์เกิดปัญหากับทีมงานตลอดเวลา  ไม่ได้ระบุกรณีการกระทำความผิดโจทก์ดังข้างต้นแจ้งให้โจทก์ทราบ  จำเลยจึงต้องห้ามมิให้ยกเหตุดังกล่าวขึ้นอ้างในภายหลังเพื่อไม่จ่ายค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗ วรรคสาม  ที่ใช้บังคับขณะเกิดเหตุอุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังขึ้นบางส่วน

                        พิพากษาแก้เป็นว่า  จำเลยไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์  นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM