HR กับบทบาท Technical knowledge facilitator : SIAMHRM.COM

HR กับบทบาท Technical knowledge facilitatorเมื่อตอนที่ผมเขียนถึงเรื่อง  เรื่องอะไรที่พนักงานใหม่ต้องรู้ ผมได้กล่าวถึง ความรู้พื้นฐานทางด้าน
เทคนิคที่ควรสอนให้พนักงานใหม่ทุกคน
         แต่คำถามก็คือ  ควรกำหนดหลักสูตรทางด้านเทคนิคอย่างไร ผมขออธิบายแนวทางวิธีการหนึ่ง
ที่อาจจะพอช่วยนำทาง  HR ทุกท่านได้ดังนี้ครับ
         เรื่องความรู้ทางด้านเทคนิคเป็นสิ่งที่เรามักไม่ค่อยสนใจ  หรือ  สนใจแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเพราะ
ความรู้ทางเทคนิคมักเป็นเรื่องเฉพาะเกี่ยวกับความรู้ทางช่าง  วิศวกรรม หรือเป็นเรื่องเฉพาะที่ต้อง
อาศัยความรู้เฉพาะทางบางอย่างที่ขึ้นอยู่กับธุรกิจ  เช่น โรงงานผลิตยา อาจต้องมีความรู้ทางด้านเคมี,
โรงงานผลิตอาหารต้องมีความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์การอาหาร HR จึงมักปล่อยให้เป็นหน้าที่เฉพาะของ
แต่ละหน่วยงานที่จะต้องหาความรู้กันเอง  หรือช่วยหาหลักสูตรภายนอก เชิญอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
มาบรรยายบ้างเป็นครั้งคราว แต่จะดีกว่าไหมที่  HR จะสามารถดูแลหลักสูตรทางด้านเทคนิคได้ด้วย
โดยมีแนวทางง่าย ๆ  ดังนี้
1. รวมตัวผู้รู้  โดยแต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาความรู้ทางด้านเทคนิค โดยหาผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญทางด้านเทคนิคจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในองค์กรมาเป็นที่ปรึกษา  หรือเป็น คณะทำงานอาจเป็นวิศวกร ผู้ชำนาญการของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งมีหน้าที่ให้ความเห็นพร้อม ทั้งร่างหลักสูตร
2. แต่ละหน่วยงานระดมสมองเรื่องความรู้ทางด้านเทคนิคที่จำเป็นสำหรับองค์กรให้ได้มากที่สุด
3. จัดกลุ่มหลักสูตร  โดยพิจารณาว่าหลักสูตรใดเป็นหลักสูตรที่แต่ละหน่วยงานสามารถเรียนรู้ร่วมกันได้ (Common) หลักสูตรใดเป็นหลักสูตรเฉพาะหน่วยงาน (Specific)  และแต่ละหลักสูตรเป็นหลักสูตรสำหรับพนักงานในระดับใด
4. กำหนดรายละเอียดของหลักสูตร  เช่น ขอบเขตเนื้อหา ผู้รับผิดชอบ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาในการสอน เป็นต้น
5. จัดทำ Technical Training Matrix เพื่อให้เห็นภาพรวม และง่ายต่อการติดตามควบคุมการอบรมทางด้านเทคนิค  ดังตัวอย่าง
หลักสูตร /กลุ่มเป้าหมาย ฝ่ายประกอบการ ฝ่ายเคลือบสี
พนักงาน หัวหน้างาน ผู้จัดการ พนักงาน หัวหน้างาน ผู้จัดการ
Common
                Technical
                Knowledge
ความรู้
                เกี่ยวกับ
                ผลิตภัณฑ์
ส่วนประกอบของ
                ผลิตภัณฑ์
3 3 3 3 3 3
การใช้งาน
                ผลิตภัณฑ์
3 3 3 3 3 3
ความรู้
                พื้นฐาน
                ทางด้าน
                เทคนิค
การใช้ประแจ 3 3   3 3  
การขัน  Bolt 3 3   3 3  
การใช้เครื่องมือวัด 3 3   3 3  
Specific
                Technical
                Knowledge
ความรู้
                เฉพาะทาง
                ทางด้าน
                เทคนิค
การเคลือบสี       3 3 3
การเชื่อมไฟฟ้า 3 3 3      
การอบสี       3 3 3
เพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้น อาจแบ่งย่อยหลักสูตรทางด้าน Common หรือ  Specific ลงไปใน
รายละเอียดดังตาราง
6. จัดอบรม  อาจเลือกหลักสูตรที่เป็น Common Technical Knowledge ไปรวมกับการปฐมนิเทศ เพื่อให้พนักงานใหม่ได้มีความรู้พื้นฐานทางด้านเทคนิค  และผลิตภัณฑ์ของบริษัท
7. ปรับปรุง แก้ไขหลักสูตร  โดยคณะทำงานที่เราตั้งขึ้นมาข้างต้น  เพื่อให้หลักสูตรมี ความทันสมัยตอบโจทย์ตามความต้องการขององค์กรอยู่เสมอ
         ความรู้ที่มีความเฉพาะทางมาก ๆ  แต่ละหน่วยงานอาจจำเป็นต้องดูแลและพัฒนาบุคลากรใน
หน่วยงานของตนเอง  โดยอาจประสานงานกับ HR ให้ส่งไปฝึกอบรมภายนอก  หรือสรรหาวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เป็นกรณี ๆ ไป
         จากแนวทางคร่าวๆ  ดังกล่าว น่าจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ HR มองเห็นรูปแบบการพัฒนาความรู้
ทางด้านเทคนิคซึ่ง  HR ทำหน้าที่เป็น Facilitator คอยผลักดันและประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งเชื่อว่าต้องเป็นที่ถูกอกถูกใจผู้บริหารแน่นอนครับ

 

บทความโดย : อาจารย์วัชรพงษ์ สุนัติ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM