นายจ้างห้ามลูกจ้างลาพักผ่อนประจำปีได้หรือไม่ : SIAMHRM.COM

นายจ้างห้ามลูกจ้างลาพักผ่อนประจำปีได้หรือไม่มีปัญหาเรื่องของการลาพักร้อนประจำปี มีเรื่องที่เป็นประเด็นข้อสงสัย คือ การที่นายจ้างออกคำสั่งห้ามการลาพักร้อนประจำปีในช่วงเวลาที่นายจ้างกำหนด เช่น ช่วง High Season และมีงานมาก ซึ่งทุกคนจะต้องช่วยทำงานให้เสร็จตามกำหนดนั้น นายจ้างมีอำนาจในการออกคำสั่งเช่นนี้ได้หรือไม่ และพนักงานต้องปฏิบัติตามหรือไม่ ถือเป็นการรอนสิทธิลูกจ้างหรือไม่

 

 

ตามกฎหมายแรงงาน นายจ้างมีหน้าที่จะต้องจัดวันหยุดให้แก่ลูกจ้าง 3 ประเภทคือ วันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดประเพณี และวันหยุดพักผ่อนประจำปี สำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีนั้น ลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันมาแล้วครบ 1 ปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีได้ปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 6 วันทำงาน

 

 

วันหยุดพักผ่อนประจำปี เป็นวันที่นายจ้างมี "หน้าที่" ต้องจัดให้แก่ลูกจ้าง และเป็นอำนาจบริหารงานของนายจ้างที่จะกำหนดให้ลูกจ้างมีวันหยุดพักผ่อนประจำปีในวันใดก็ได้ (ถ้านายจ้างไม่จัดให้ นายจ้างจะต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างนั้น) จึงมีนายจ้างบางรายที่กำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้แก่ลูกจ้างเอง โดยที่ลูกจ้างไม่มีสิทธิเลือกแม้จะไม่อยากจะหยุดในวันที่นายจ้างจัดให้หยุดก็ตาม ก็ต้องจำใจหยุดตามที่นายจ้างกำหนด

 

 

แต่นายจ้างส่วนใหญ่มักจะให้ลูกจ้างยื่นใบลาขอหยุดในวันที่ลูกจ้างต้องการ แต่เมื่อวันหยุดดังกล่าวเป็นวันหยุดที่นายจ้างเป็นผู้กำหนด ดังนั้นนายจ้างจึงเลือกที่จะอนุมัติให้หยุดในวันที่ลูกจ้างยื่นใบลาหรือไม่ก็ได้ การออกคำสั่งห้ามหยุดพักผ่อนประจำปี(ลาพักร้อน)ในช่วงเวลาใด จึงเป็นอำนาจบริหารจัดการที่นายจ้างกระทำได้

 

 

อย่างไรก็ตาม ถ้าฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างได้มีการตกลงกันไว้ตั้งแต่แรก และมีการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรว่า การกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้เป็นไปตามที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน ข้อตกลงในลักษณะดังกล่าวจะถือเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ถ้านายจ้างจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วไม่เป็นคุณแก่ลูกจ้าง ก็จะต้องดำเนินการแจ้งข้อเรียกร้องตามขั้นตอนที่กฎหมายแรงงานสัมพันธ์กำหนดไว้ก่อน(ซึ่งโดยส่วนใหญ่มักจะไม่มีข้อตกลงดังกล่าว)

 

ที่มา : โดย : คนข้างศาล(วารสารศาลแรงงานกลาง )


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM