Accuracy (ความถูกต้องแม่นยำ) : SIAMHRM.COM

Accuracy (ความถูกต้องแม่นยำ)Accuracy  (ความถูกต้องแม่นยำ)
 
    ความหมาย  :   การจัดทำข้อมูลและปฏิบัติงานใดๆ   ให้ถูกต้อง   โดยมีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล                 และการปฏิบัติงานต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
 
   ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
 
1
 
 ·   ไม่ตรวจสอบข้อมูลหรือผลงานที่นำส่ง  ทำให้เกิดความผิดพลาดอยู่บ่อยครั้ง
 ·   ไม่รับรู้ถึงผลกระทบที่เกิดจากความผิดพลาดของตนที่มีต่อหน่วยงานอื่น
 ·    ส่งมอบผลงานช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดอยู่บ่อยครั้ง
 
2
 
 ·    ตรวจสอบข้อมูลหรือผลงานที่นำส่ง  แต่มีข้อผิดพลาดบ้างเป็นบางครั้ง
 ·    ยอมรับข้อฟังผิดพลาดที่เกิดขึ้น  และพยายามหาวิธีแก้ไขอยู่เสมอ
 ·    ส่งมอบผลงานช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดเป็นบางครั้ง
 
3
 
 ·    ผลงานที่นำส่งถูกต้องแม่นยำ   ไม่ต้องมีการตรวจสอบซ้ำจากหัวหน้างาน
 ·    ส่งมอบผลงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดทุกครั้ง
 ·    เลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับงานที่ตรวจสอบ
 
4
 
 ·    สามารถตรวจสอบข้อมูลหรืองานที่ละเอียดและซับซ้อนได้
 ·    ผลงานที่นำส่งถูกต้องแม่นยำมาก   ไม่เคยมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
 ·    ส่งมอบผลงานเร็วกว่าระยะเวลาที่กำหนดเป็นบางครั้ง
 
5
 
 ·    สามารถตรวจสอบข้อมูลหรืองานที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจขององค์การ
 ·    ส่งมอบผลงานเร็วกว่าระยะเวลาที่กำหนดทุกครั้ง
 ·    พัฒนาและปรับปรุงวิธีการและเครื่องมือในการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา
 
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM