Achievement Motivation (แรงจูงใจสู่ความสำเร็จ) : SIAMHRM.COM

Achievement Motivation (แรงจูงใจสู่ความสำเร็จ)Achievement   Motivation  (แรงจูงใจสู่ความสำเร็จ)
   
      ความหมาย  :   มีความตั้งใจและความมุ่งมั่นภายในที่จะทำให้งานบรรลุผลสำเร็จ     รวมทั้งการแสวงหาวิธีการ
                               ต่างๆ  เพื่อสร้างความสำเร็จในเป้าหมายที่กำหนดไว้
 
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
 
 
 
1
 
 ·   ไม่ต้องการความรับผิดชอบเพิ่มเติมนอกเหนือจากงานที่ได้รับมอบหมาย
 ·    ขาดความกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเอง
 ·   ไม่มีเป้าหมายหรือแผนการทำงานประจำวัน
 ·    ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายประจำวันโดยไม่สนใจที่จะรับรู้ผลความสำเร็จของงาน
 ·    ขอคำแนะนำหรือความช่วยเหลือจากหัวหน้างานหรือสมาชิกในทีมเสมอ
 ·    เมื่อมีปัญหาหรืออุปสรรคในการทำงานเกิดขึ้น
 
2
 
 ·    มีความมุ่งมั่นให้งานสำเร็จโดยขอความช่วยเหลือจากสมาชิกในทีมบ้าง
 ·    รับรู้เป้าหมายและความสำเร็จของการทำงาน
 ·    คิดหาวิธีการและแนวทางแก้ไขปัญหา  แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ
 
3
 
 ·    วางแผนงานและเป้าหมายในการทำงานประจำวัน
 ·    มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้งานที่รับผิดชอบประสบผลสำเร็จ
 ·     พยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง  โดยไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
 ·    ทำงานให้สำเร็จเป็นไปตามมาตรฐานและคุณภาพงานที่กำหนดไว้
 
4
 
 ·    วางแผนการทำงานและกิจกรรมต่างๆ  ไว้ล่วงหน้าเสมอ
 ·    ปรารถนาที่จะทำให้งานสำเร็จอย่างมีคุณภาพและสูงกว่ามาตรฐาน
 ·    สอบถามผู้อื่นเพื่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
 ·    ประเมินผลความสำเร็จของการทำงานอยู่เสมอ
 ·    คิดหาแนวทางหรือกิจกรรมต่างๆ  เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 
5
 
 ·    ต้องการความรับผิดชอบในงานที่ท้าทายมากยิ่งขึ้น
 ·    แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จกับผู้อื่นและภายในและภายนอกหน่วยงานได้
 ·    กระตุ้นให้คนอื่นเกิดแรงจูงใจในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ
 ·    เป็นตัวอย่างของบุคคลที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
 
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM