Adaptability (การปรับตัว) : SIAMHRM.COM

Adaptability (การปรับตัว)Adaptability (การปรับตัว)
   
      ความหมาย  :    ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับบุคคล   สถานการณ์   หรือลักษณะงานที่แตกต่างกันได้
                                 โดยใช้ระยะเวลาในการปรับตัวได้อย่างเหมาะสม
 
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
 
1
 
 ·    ไม่สามารถปรับตัวเข้าคนกับบางคนได้
 ·    ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับงานใหม่ ๆ ได้
 ·    ขาดความมั่นใจในการปรับตัว
 
2
 
 ·    ทำงานและเข้ากับสมาชิกในทีมได้เป็นอย่างดี
 ·    หลีกเลี่ยงการรับมอบหมายงานที่ไม่คุ้นเคยหรือมีลักษณะที่ต่างไปจากเดิม
 ·    ใช้ระยะเวลานานในการปรับตัวให้เข้ากับลักษณะงานที่เปลี่ยนแปลงไป
 
3
 
 ·    ทำงานร่วมกับกลุ่มคนที่องค์การเดียวกันซึ่งไม่คุ้นเคยหรือรู้จักมาก่อนได้
 ·    รู้จักเลือกใช้วิธีการในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
 ·    ใช้ระยะเวลาในการปรับตัวที่เหมาะสม
 
4
 
 ·    ปรับตัวเข้ากับลักษณะงานใหม่ๆ  ที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่คุ้นเคยได้
 ·    แนะนำเทคนิคและวิธีการในการปรับตัวให้กับผู้อื่นได้
 ·    ใช้ระยะเวลาในการปรับตัวได้เร็วมากในการทำงานที่แตกต่างไปจากเดิม
 
5
 
 ·    ปรับตัวเข้ากับกลุ่มคนหลายๆ กลุ่มจากหน่วยงานภายนอกองค์การได้
 ·    แสดงออกได้อย่างเหมาะสมเมื่อเผชิญกับปัญหาภายใต้สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง
 ·    ใช้ระยะเวลาในการปรับตัวได้เร็วมากกับกลุ่มคนและสถานการณ์ต่างๆ
 ·    พัฒนาแนวทางและวิธีการในการปรับตัวของตัวเองให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
 
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM