เอกสารประกอบการขอรับเงินโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพ (เช็คช่วยชาติ) : SIAMHRM.COM

เอกสารประกอบการขอรับเงินโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพ (เช็คช่วยชาติ)
เอกสารประกอบการขอรับเงินโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพ (เช็คช่วยชาติ)

เอกสารประกอบในการยื่นเรื่อง

 1. แบบคำขอรับเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐในส่วนของผู้ประกันตน(สปส.รบ.2000) กรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ได้แก่
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธ
  • นาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด(มหาชน)
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หมายเหตุ

 • สำหรับผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (มาตรา 39) และผู้ประกันตนที่ประกันตนเอง (มาตรา 40) สำนักงานประกันสังคมได้จัดส่งแบบคำขอรับเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐในส่วนของผู้ประกันตน (สปส.รบ.2000) ให้กับผู้ประกันตนโดยตรง
 • หากไม่ได้รับสามารถดาวน์โหลดได้ที่  www.sso.go.th  เลือก e–Service และเลือก ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำขอรับเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐในส่วนของผู้ประกันตน (สปส.รบ.2000)
 • กำหนดการจ่ายเงิน  

  • กำหนดวิธีการเบิกจ่ายเงิน โดยให้ 3 หน่วยงาน เป็นผู้เบิกเงินจากคลัง และส่งมอบเช็คให้กับ ผู้มีสิทธิรับเงิน ได้แก่
   1. สำนักงานประกันสังคม
   2. ส่วนราชการที่เป็นต้นสังกัดของผู้มีสิทธิรับเงิน
   3. กรมบัญชีกลาง (สำหรับกรณีผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นผู้รับเบี้ยหวัดหรือผู้รับบำนาญ 
  • เช็คช่วยชาติ มูลค่า 2,000 บาทจะเริ่มมอบเช็คระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2552 ถึง 8 เมษายน 2552 สำหรับผู้ประกันตนที่ยื่นแบบคำขอรับเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐในส่วนของผู้ประกันตน (สปส.รบ.2000) เข้ามาภายในวันที่ 6 มีนาคม 2552
  • ในส่วนของผู้ที่ยื่นแบบไม่ทัน หรือมีความจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2552
  • ในกรณีที่ผู้มีสิทธิรับเงินไม่มารับ “เช็คช่วยชาติ” หรือไม่พบตัวผู้มีสิทธิรับเงิน
   • ให้หน่วยงานซึ่งเป็นผู้ส่งมอบเช็คให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน รีบดำเนินการมีหนังสือติดตามแจ้งให้ผู้มีสิทธิรับเงินมารับ “เช็คช่วยชาติ” ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วภายในกำหนดระยะเวลา 90 วัน (มิถุนายน 2552)
   • เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว หากยังไม่มีผู้มารับเช็ค ให้หน่วยงานนำเช็คไปขึ้นเงินกับธนาคาร และนำเงินส่งคืนคลังตามระเบียบของทางราชการ

  ตรวจสอบบัญชีรายชื่อ 

  • ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ไปตรวจสอบบัญชีรายชื่อ วัน เวลา ที่จะได้รับเช็ค ณ สถานประกอบการ
  • ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ไปตรวจสอบบัญชีรายชื่อ วัน เวลา ที่จะได้รับเช็ค ณ ที่ว่าการอำเภอ (เริ่มติดประกาศตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2552)

  ที่มา : http://gotoknow.org/blog/sarayutmk/249909


     หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

  SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM