Attention to Details (ความละเอียดรอบคอบ) : SIAMHRM.COM

Attention to Details (ความละเอียดรอบคอบ)Attention   to   Details (ความละเอียดรอบคอบ)
   
      ความหมาย  :    การให้ความสำคัญกับรายละเอียดของงานในทุกแง่มุมอย่างต่อเนื่อง   และการตรวจสอบความ
                                ถูกต้องของข้อมูลหรืองานที่ปฏิบัติก่อนส่งมอบงาน
                                          
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
 
1
 
 ·    ไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหรืองานที่ปฏิบัติ
 ·    มองข้ามรายละเอียดของงานบางอย่างไป
 ·    ข้อมูลหรืองานที่ปฏิบัติมีข้อผิดพลาดอยู่เสมอ
 
2
 
 ·    ขอคำปรึกษาแนะนำจากหัวหน้างานหรือสมาชิกในทีมในการจัดระบบการตรวจสอบข้อมูล
       หรืองานที่ปฏิบัติ
 ·    ให้ความสนใจเฉพาะรายการที่ต้องตรวจสอบเท่านั้น
 ·     ข้อมูลหรืองานที่ปฏิบัติมีข้อผิดพลาดบ้าง  ซึ่งต้องได้รับการตรวจสอบซ้ำจากหัวหน้างาน          
 
3
 
 ·    รู้และเข้าใจหลักการและมาตรฐานการตรวจสอบ
 ·    สามารถประยุกต์ใช้หลักหรือวิธีการต่างๆ ในการตรวจสอบได้
 ·    ตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลหรือผลการปฏิบัติงานก่อนนำส่งทุกครั้ง
 ·    ค้นพบข้อผิดพลาดของข้อมูลหรือผลงานที่ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง
 
4
 ·    ตั้งข้อสงสัยกับข้อมูลที่ไม่ชัดเจน  และนำข้อสงสัยไปหาข้อมูลเพิ่มเติม
 ·    ข้อมูลและผลงานที่ปฏิบัติมีความถูกต้องทุกครั้ง
 ·    ประเมินผลการตรวจสอบข้อมูลและผลงานที่ปฏิบัติอยู่เสมอ
 ·    ตรวจสอบข้อมูลหรือผลการทำงานของสมาชิกในทีมได้
 
5
 
 ·    พิจารณาแนวทางเลือกและเลือกแนวทางเลือกที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ได้
 ·    มองเห็นความสัมพันธ์  ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำงานที่ผิดพลาด
 ·    คิดหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงวิธีการในการตรวจสอบอยู่เสมอ  ตรวจสอบข้อมูล
      หรือผลการทำงานของสมาชิกในทีมและนอกทีม
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM