แบบฟอร์ม สปส.รบ.2000 : SIAMHRM.COM

แบบฟอร์ม สปส.รบ.2000
แบบฟอร์มคำขอคำรับเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคคลากรภาครัฐ

แบบคำขอรับเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคคลากรภาครัฐในส่วนของผู้ประกันตน (สปส.รบ.๒๐๐๐) 


แบบคำขอรับเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคคลากรภาครัฐโดยนายจ้างผุ้ประกอบการ (สปส.รบ.๒๐๐๐/๑)


ขั้นตอนการขอรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคคลากรภาครัฐในส่วนของผู้ประกันตน (คนละ ๒,๐๐๐ บาท)

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM