Clarifying (การทำให้กระจ่าง) : SIAMHRM.COM

Clarifying (การทำให้กระจ่าง)Clarifying  (การทำให้กระจ่าง)
   
      ความหมาย  :    การอธิบายและชี้แจงรายละเอียดของงาน   ขั้นตอนและวิธีการในการทำงาน   รวมทั้งเหตุการณ์
                                 ต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นให้แก่สมาชิกภายในและภายนอกทีมฟังได้อย่างเข้าใจและเห็นภาพ
               
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
 
1
 
 ·    อธิบายยังไม่ค่อยชัดเจน  ผู้ฟังต้องมีการซักถามเพิ่มเติม
 ·    อธิบายไม่ครอบคลุมหรือไม่เป็นลำดับขั้นตอนทำให้ผู้ฟังเกิดความสับสน
 ·    ใช้คำพูดและการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนทำให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจไม่ตรงกัน
 
2
 
 ·    อธิบายขั้นตอนและวิธีการทำงานได้อย่างชัดเจน      
 ·    ตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดของงานได้บ้างเป็นบางครั้ง
 ·     สอบถามความเข้าใจของผู้ฟังและพยายามอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ฟังมีความเข้าใจมากขึ้น      
 
3
 
 ·    มอบหมายงานพร้อมกับชี้แจงวัตถุประสงค์ได้อย่างชัดเจน
 ·    ชี้แจงแนวทางหรือวิธีการในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายได้
 ·    อธิบายถึงวิธีการหรือเทคนิคในการจัดลำดับความสำคัญของงาน
 ·    แจ้งให้ทราบถึงกำหนดเวลาของงานที่ต้องเสร็จและผลที่คาดหวัง
 
4
 ·    อธิบายถึงปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น  พร้อมแนวทางในการแก้ไขปัญหาไว้ล่วงหน้า
 ·    อ้างอิงบุคคล  เหตุการณ์และประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้ผู้ฟังเห็นภาพ
 ·    ช่วยเหลือสมาชิกในทีมชี้แจงวิธีการและขั้นตอนการทำงานให้กับสมาชิกนอกทีม
 
5
 
 ·    ชี้แจงขั้นตอนและวีการทำงานใหม่ ๆ ให้ผู้ฟังเข้าใจอย่างชัดเจน
 ·    อธิบายเป้าหมาย  แนวทาง  และผลที่จะได้รับให้ผู้ร่วมงานทราบก่อนที่จะมีการซักถาม
 ·    ยกตัวอย่างเหตุการณ์สมมุติที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ฟังมีความเข้าใจตรงกัน
 
 
 
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM