“นคร” ระดมสมองทั่วประเทศค้นหาแนวทางพัฒนา “คนทำงาน” ไทย : SIAMHRM.COM

“นคร” ระดมสมองทั่วประเทศค้นหาแนวทางพัฒนา “คนทำงาน” ไทย
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดสัมมนาเพื่อพิจารณาร่างยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (พ.ศ.2552-2555) เฟ้นแนวทางที่ดีที่สุด จากมันสมองทั่วประเทศ หวังสร้างผลดีแก่คนทำงานไทย

      นายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กล่าวถึงงานสัมมนาเพื่อพิจารณาร่างยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (พ.ศ.2552-2555) ว่า การจัดทำร่างยุทธศาสตร์นี้ได้มีการศึกษาวิเคราะห์ สภาพการณ์ นโยบาย ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนากำลังคน แผนแม่บทของกระทรวงแรงงาน และแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมฯ เพื่อใช้ในการสัมมนาพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ฯ ซึ่งกรมฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการจัดทำยุทธศาสตร์ดังกล่าว เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติให้บรรลุผลตามภารกิจ สอดคล้องกับ นโยบาย รัฐธรรมนูญ 2550 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของรัฐบาล และแผนแม่บทด้านแรงงาน

      ซึ่งการสัมมนาเป็นการระดมความคิดจาก ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด และเจ้าหน้าที่ ในการสรุปยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (พ.ศ.2552-2555) โดยจะศึกษาจากนโยบายรัฐบาล ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนากำลังคนของประเทศ ปัญหา อุปสรรค จุดอ่อน จุดแข็ง จากปัจจัยภายนอก-ภายในของการพัฒนาฝีมือแรงงาน และไม่ลืมที่จะคำนึงถึงความซ้ำซ้อน ในการพัฒนาฝีมือแรงงาน นอกจากนี้ยังต้องสอดคล้องกับนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐธรรมนูญ 2550 และแผนปฏิบัติราชการฯ โดยมีกลยุทธ์ที่ครอบคลุมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ ในด้านความต้องการหน่วยผลิตกำลังแรงงาน และการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

      อธิบดี กพร. กล่าวเพิ่มเติมว่า “การสัมมนาครั้งนี้จะช่วยให้การจัดทำแผนปฏิบัติการของ กพร.สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผนแม่บทอื่นๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยจะใช้การสำรวจความต้องการจากภาคอุตสาหกรรมในการดำเนินการ”

โดย บ้านเมืองออนไลน์


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM