Continuous Improvement (การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง) : SIAMHRM.COM

Continuous Improvement (การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง)Continuous   Improvement  (การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง)
    
      ความหมาย  :     การออกแบบ   พัฒนาและปรับปรุงแนวคิด   วิธีการ    และขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอยู่
                                 อยู่ตลอดเวลา   รวมทั้งการนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                                         
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
 
1
 
 ·    ทำงานที่ได้รับมอบหมายตามกรอบและแนวคิดเดิมที่เคยปฏิบัติ
 ·    ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
 ·    ไม่รับรู้  และเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการในการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในองค์การ
 
2
 
 ·    เข้าใจและชี้แจงขั้นตอนการทำงานหลัก  และผลที่ได้รับในแต่ละขั้นตอน      
 ·    ระบุขั้นตอนหรือขอบเขตงานที่ต้องปรับปรุงและพัฒนา
 ·    เข้าร่วมกิจกรรมในการปรับปรุงระบบและขั้นตอนการทำงาน      
 
3
 
 ·    ระบุกระบวนการและขั้นตอนที่ไม่มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้น
 ·    กำหนดแนวทางและขั้นตอนใหม่ ๆ ในการปรับปรุงระบบงานเดิมที่เคยปฏิบัติ
 ·    ชี้แนะแนววิธีการและขั้นตอนการปรับปรุงระบบงานที่ดีกว่าเดิมให้กับเพื่อนร่วมทีม
 
4
 ·    จัดทำปฏิบัติการ (Action   Plan) ในการปรับปรุงระบบงาน
 ·    วิเคราะห์และกำหนดงบประมาณและทรัพยากรที่มีอยู่สำหรับการนำระบบงานใหม่มาใช้
 ·    ชี้แจงประโยชน์และผลที่ได้รับจากการปรับปรุงระบบงานได้อย่างชัดเจน
 
5
 
 ·    วางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาและการนำแนวคิดและ/หรือระบบงานใหม่มาใช้
 ·    ติดตามและประเมินผลในการนำระบบงานหรือขั้นตอนการทำงานใหม่ ๆ มาใช้
 ·    พิจารณาหาแนวทาง  เทคนิค  และกระบวนการใหม่ ๆ มาใช้ในการปรับปรุงระบบงานอยู่เสมอ
 ·    จัดหากิจกรรมต่าง ๆ ในการสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงวิธีการทำงาน
 
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM