สปส.พร้อมดูแลเมื่อผู้ประกันตนว่างงาน : SIAMHRM.COM

สปส.พร้อมดูแลเมื่อผู้ประกันตนว่างงาน
เลขที่ :
วันที่ประกาศ : 16/6/2551

         นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ เลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองกรณีว่างงาน โดยผู้ประกันตนที่ลาออกหรือถูกเลิกจ้างจะต้องเป็นผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน นอกจากนี้ผู้ประกันตนที่ว่างงานจะได้รับความคุ้มครองจากกองทุนประกันสังคมต่ออีก 6 เดือน นับจากวันที่ออกจากงาน โดยสามารถใช้สิทธิได้ถึง 4 กรณี ได้แก่ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ และตาย โดยผู้ประกันตนสามารถไปขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐทุกแห่งที่สะดวกภายใน 30 วัน นับแต่วันที่พ้นจากการเป็นลูกจ้าง กรณีที่ถูกเลิกจ้าง จะได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างที่นำส่งเงินสมทบปีละไม่เกิน 180 วัน กรณีลาออกโดยสมัครใจหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างจะได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างที่นำส่งเงินสมทบปีละไม่เกิน90วัน                                                           
            การว่างงานถือว่าเป็นความทุกข์ร้อนของผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคมและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจึงได้ประสานความร่วมมือเพื่อเข้าไปช่วยเหลือ โดยให้บริการจัดหางานและฝึกอบรมฝีมือแรงงานอาชีพ ให้ผู้ประกันตนมีงานทำเร็วที่สุด เพราะว่าการมีงานทำเป็นขวัญกำลังใจเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของคนทำงาน                                                     
          เลขาธิการฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในกรณีที่ผู้ประกันตนไปขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานล่าช้าเกินกว่า 30 วัน เงินทดแทนที่จะได้รับจะลดส่วนลงตามวันเวลาที่มายื่นขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน และเพื่อให้ผู้ประกันตนที่ว่างงานได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วน สำนักงานประกันสังคมจึงขอแนะนำว่าผู้ประกันตนควรรีบมาขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน ภายใน 30 วัน  นับตั้งแต่วันแรกที่ว่างงาน โดยผู้ประกันตนสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงานได้ที่สำนักงานจัดหางานของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศที่สะดวก สำหรับหลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทน ได้แก่ แบบคำขอรับประโยชน์       ทดแทนกรณีว่างงาน  (สปส. 2-01/7)  บัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป หนังสือรับรองการออกจากงานหรือสำเนาหนังสือแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน  (สปส.6-09)หนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างให้ออกจากงาน (ถ้ามี) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประกันตน หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคม โทร.1506 ติดต่อทางระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงหรือติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา07.00-19.00น.หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.sso.go.th

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM